تزئین میدان ورودی نصیرشهر به مناسبت سوگواری حضرت ابا عبدا… الحسین (ع) توسط شهرداری نصیرشهر