به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر:
با عنایت به اهمیت تبت نام مالکین ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی و طبق دستور العمل ماده ۸ قانون هوای پاک ، به آگاهی میرساند امکان ثبت نام درخواست برای نوسازی ناوگان تاکسی از طریق سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری نصیرشهر فراهم گردیده است
لذا متقاضیان می توانند برای ثبت نام به سازمان حمل و نقل شهرداری نصیرشهر مراجعه فرمایند .