🔹به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در راستلی خدمت رسانی به شهروندان محترم در ادامه تملک و تعریض پروژه میدان نماز ظهر امروز شنبه مهندس شهسواری شهردار نصیر شهر به همراه اصغری رئیس محترم شورای اسلامی شهر و معاون فنی و مسئول شهرسازی با آقایان مهرابی و حسنی جهت تملک و تخریب ضلع دیگری از میدان نصیرشهر برای چندمین بار تشکیل جلسه دادند .