به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در راستای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا به دستور مهندس شهسورای شهردار نصیرشهر روز گذشته مرحله دیگری از عملیات ضد عفونی سطح شهر توسط پرسنل زحمتکش آتش نشانی نصیرشهر انجام گرفت.