به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر در ادامه تملک و تعریض پروژه میدان نماز ظهر امروز پنج شنبه مهندس شهسواری شهردار نصیر شهر به همراه رئیس محترم شورای اسلامی شهر و معاون فنی و شهرسازی شهرداری با آقایان مهرابی و حسنی جهت تملک و تخریب ضلع دیگری از میدان نصیرشهر برای چندمین بار تشکیل جلسه دادند .