به گزارش روابط عمومی شهرداری شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر صبح امروز دوشنبه دوم تیر ماه به همراه رئیس شورای اسلامی شهر ضمن حضور در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بر لزوم برنامه ریزی برای تامین زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی شهرستان تاکید کردند و گفتند : چرا که با ایجاد زیربناهای فرهنگی و تقویت آن موقعیت مناسبی برای شهر و شهرستان پدید می آید.