ه گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر مهندس شهسواری شهردار نصیرشهر به همراه رئیس شورای اسلامی شهر ، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی ، معاون اداری و مالی فرمانداری و تعدادی از روسای محترم ادارات شهرستان با حضور در شرکت تندیس آریا در شهرک صنعتی نصیر َآباد ضمن بررسی مشکلات و رفع موانع تولید از مراحل مختلف تولید بازدید به عمل آوردند.