به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر دومین جلسه کارگروه کارسناسی شهرداری نصیرشهر صبح امروز با حضور معاونین محترم و مسئولین واحدهای حراست ، بازرسی ، درآمد ، اجرائیات و املاک در دفتر معاونت اداری و مالی شهرداری نصیرشهر برگزار گردید.
همچنین در این جلسه ضمن بررسی پرونده های اعلام نظر شده از سوی کارشناسان محترم دادگستری توسط اعضای محترم کارگروه مقرر گردید عملکرد مالی جلسه فوق در کارگروه بعدی تهیه و ارائه گردد.