به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر : شهرداری نصیرشهر در نظر دارد بهره برداری از زمین فوتبال چمن مصنوعی شهدای گمنام را بر اساس قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری و از طریق برگزای مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاعات تکمیلی به امور مالی شهرداری نصیرشهر مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

تلفن تماس: ۳-۵۶۶۵۵۶۰۱  داخلی ۲۲۱