به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر: دیدارهای مردمی سرپرست شهرداری نصیرشهر بدون وقت قبلی و تشریفات اداری در کمترین زمان ممکن صورت میپذیرد.

ازنکات قابل توجه این دیدارها پیگیری شخصی توسط سرپرست شهرداری و رفع مشکلات شهروندان است.

این روزها تمامی مراجعین با لبخند رضایت از اتاق شهردار نصیرشهر خارج میشوند.