به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیرشهر ، فرشاد شهسواری سرپرست شهرداری در این باره گفت:  با توجه به فصل تابستان و آغاز گرماو تولید شیرابه های داخل سطل های زباله و افزایش میزان آلودگی و پراکندگی آن در محیط، سطل های زباله شسته می شود.

وی همچنین عنوان کرد :  به منظور جلوگیری از هرگونه آلودگی و اشاعه بیماری و حفظ بهداشت محیط زیست شهری وهمچنین جلوگیری از ایجاد منظره ناخوشایند وانتشار بوی متعفن، نسبت به نظافت و شستشوی سطل های زباله مکانیزه توسط واحد زحمت کش خدمات شهری اقدام گردید .

شهسواری در پایان  نیز با تأکید بر لزوم مشارکت و همکاری مردم برای حفظ پاکیزگی و زیبایی شهر گفت: از همشهریان محترم تقاضا  می شود زباله های خودرا در کیسه های زباله در ساعت ۲۱ خارج از منزل و در سطل های مکانیزه قراردهند.