به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی نصیر شهر : در راستای تعامل و همکاری بیشتر بین شهرداری و اداره مسکن و شهرسازی شهرستان رباط کریم برای حل مشکلات شهری، نشستی صمیمی بین شورای اسلامی شهر ، شهرداری و اداره مسکن و شهرسازی شهرستان رباط کریم در شهرداری نصیر شهر برگزار شد.

در این نشست که مهندس اصغری رئیس شورای اسلامی نصیر شهر ،مهندس فرشاد شهسواری سرپرست شهرداری نصیر شهر و عباس جوادی معاون شهردار و دکتر نور محمدی رئیس اداره  مسکن و شهرسازی شهرستان رباط کریم حضور داشتند بر تعامل بین شهرداری و اداره مسکن و شهرسازی شهرستان  برای حل مشکلات شهری تاکید شد.