به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی و شهرداری نصیر شهر:صبح روز شنبه مهندس مسعود اصغری رئیس شورای اسلامی نصیر شهر با حضور در شهرداری نصیر شهر حکم انتصاب آقای مهندس فرشاد شهسواری بعنوان سرپرست شهرداری نصیر شهر را تسلیم ایشان کردند.

گفتنی است شورای اسلامی نصیر شهر با گذشت یک ماه از غیبت مهندس رنجی طی جلسه ای با اکثریت آراء مهندس شهسواری را عنوان سرپرست برگزیدند.

همچنین شورای اسلامی نصیرشهر صورتجلسه انتخاب آقای شهسواری را جهت انتصاب ایشان بعنوان شهردار نصیر شهر نیز به استانداری تهران ارسال کردند.