تلفن ۵۶۶۵۳۸۸۸
نمابر ۵۶۶۵۳۸۸۸
پیامک ۳۰۰۰۱۵۱۵۴۴
ایمیل      info@nasirshahr.com