تلفن ۵۶۶۵۲۶۲۳
نمابر ۵۶۶۵۲۶۲۳
پیامک ۳۰۰۰۱۵۱۵۴۴
ایمیل                  info@nasirshahr.com