تلفن ۵۶۶۵۴۹۴۹
نمابر ۵۶۶۵۴۹۴۹
پیامک ۳۰۰۰۱۵۱۵۴۴
ایمیل                 info@nasirshahr.com