مدارک ذیل توسط مالک تهیه شود :

 1. تکمیل فرم درخواست صدور پروانه ساختمان
 2. ارائه مدارک مالکیت
 3. فتوکپی شناسنامه ذینفع (مالک یا مالکین) یا فتوکپی وکالت نامه
 4. ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد.
 5. تهیه پوشه
 6. ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور
 7. ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه
 8. تعیین زمان جهت بازدید توسط کارشناس دفتر فنی
 9. بازدید کارشناس دفتر فنی شهرداری از محل
 10. بازدیدکارشناس شهرداری ازمحل وتنظیم گزارش وضع موجود
 11. تعیین کاربری ، تراکم تعداد طبقات و حدودتعریض و… براساس طرح هادی یا جامع یا تفضیلی

 

اگر ذینفع مجازبه تهیه نقشه های معماری و محاسباتی :

 1. الف) نباشد : دلایل مربوط کتباً به ذینفع اعلام میگردد.
 2. ب) باشد :
 3. ب) ۱ : نیاز به تغییر کاربری و… نداشته باشد طبق ضوابط به ردیف ۴ مراجعه کند.
 4. ب) ۲ : اگرمالک تقاضای تغییر کاربری و افزایش تراکم را داد.
 5. تنظیم توافقنامه با امضاء شهردار، مالک و پس از صدور مصوبه شورا مبنی برموافقت باتوجه به کاربری ملک از ادارات مختلف استعلام
 6. اخذ و به کمیسیونهای مربوطه ارجاع و بعداز موافقت ازطریق کمیسیونها به روند خود ادامه داده.
 7.  معرفی به دفاتراسناد رسمی مبنی بر تعهد مالک جهت پاسخگو بودن به مدعین ملک موصوف و کارفرما درانجام عملیات ساختمانی.