مدارک ذیل توسط مالک تهیه شود :

 1. ارائه معرفی نامه از ادارات ، سازمانها یا هر ارگان استعلام کننده دیگر به شهردار جهت اخذ دستور
 2.  ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه
 3. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی ذینفع (مالک) یا فتوکپی وکالت نامه
 4. ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد
 5. تعیین زمان جهت بازدید توسط مامور بازدید
 6. بازدید کارشناس شهرداری از محل و تنظیم گزارش وضع موجود
 7.  تعیین کاربری ، وضعیت و حدودتعریض و… براساس طرح هادی یا جامع یا تفضیلی توسط واحد طرح تفصیلی
 8. اخذ فرم تسویه حساب ( مالک جهت امضاء فرم تسویه حساب به دوایر مختلف شهرداری «مالی اداری –اصناف-خدمات شهری-فضای سبز-آتش نشانی و … » مراجعه و همچنین نسبت به ارائه فیش عوارض متعلقه اقدام می نماید.
 9.  صدور نامه استعلام
 10. تایپ نامه استعلام
 11. اخذ امضاء شهردار
 12.  ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه
 13.  تحویل به متقاضی