شهرداری نصیرشهر به استناد مجوز شورای اسلامی نصیرشهر در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه های زیر از محل اعتبارات داخلی و از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید:
۱. پروژه انتهای کمربندی وهن آباد-نصیرشهر سقف اعتبار: ده میلیارد ریال
۲. پروژه زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر سقف اعتبار: بیست میلیارد ریال
۳. پروژه آسفالت معابر سقف اعتبار: ده میلیارد ریال

لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاعات تکمیلی به امور مالی شهرداری نصیرشهر مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند