🔹شهرداری نصیرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی اقلام غیرقابل استفاده و ضایعاتی موجود در انبار خدمات شهری را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.

🔹لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاعات تکمیلی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به مشاهده جزئیات و تهیه اسناد مزایده عمومی (تا تاریخ ۱۸ خرداد) اقدام و پیشنهادهای خود را حداکثر تا ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ثبت نمایند.