شهرداری نصیرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی نصیرشهر بهره بردای از زمین فوتبال چمن مصنوعی و سالنهای ورزشی فوتسال، والیبال و ژیمناستیک از مجموعه ورزشی شهید سردار قاسم سلیمانی را از طریق برگزاری مزایده عمومی و به صورت استیجاری به بخش خصوصی واگذار نماید.

لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاعات تکمیلی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به مشاهده جزئیات و تهیه اسناد مزایده عمومی اقدام و پیشنهادهای خود را حداکثر تا ساعت ۱۴۳۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ثبت نمایند.