کشور  جمهوری اسلامی ایران                                                                                                                  
استان  تهران                                                                                                                                                                                                               
شهرستان رباط کریم                                                                                                                                                     
شهر نصیر شهر                                                                                                                                              
جمعیت

(براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰)۲۶۱۵۴ نفر                                                                                                     

مذهب اسلام _ شیعه                                                                                                                                                      
میانگین دمای سالیانه گرم حدودا ۲۵- ۳۵ و زمستانهای سرد حدودا ۵ – ۸                                                                                                             
مدارس ۱۲                                                                                                                                                                                                      
مساجد ۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                   
بانکها  ۳                                                                                                                                                                                                                                      
پارکها  ۵                                                                                                                                                                                                       
اماکن ورزشی ۴