قابل توجه متقاضيان محترم درخواست هاي وارده به كميسيون ماده ۵

در راستاي تحقق ماده ۴۹ آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح هاي توسعه و عمران محلي ، ناحيه اي منطقه اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور

                                                                            شهرداری نصیرشهر

مدارك و مستندات لازم جهت هر گونه

تغيير كاربري  درخواست افزايش تراكم  طبقه مازاد افزايش سطح اشغال و موارد مشابه

مدارك و مستندات لازم براي ورود طرح هاي تفكيكي

تهيه طرح تفكيكي برابر قانون نظام مهندسي توسط مهندس مشاور شهرساز و يا مهندس ذيصلاح شهرسازي انجام پذيرد

۱

درخواست مالك ( ثبت شده در دبيرخانه شهرداري مربوطه )

۱

درخواست مالك ( ثبت شده در دبيرخانه شهرداري نصیرشهر)

۲

نقشه هوايي با مقياس ۲۰۰۰ :۱ با مهر و ا مضاي شهرداري محل پلاك مشخص شده باشد

۲

نقشه هوايي با مقياس ۲۰۰۰ :۱ با مهر و امضاي شهرداري محل پلاك مشخص شده باشد

۳

نقشه طرح جامع در صورت لزوم با مقياس ۲۰۰۰::۱ با مهر و امضاي شهرداري و تعيين موزاييك كه محل پلاك مشخص شده باشد

۳

نقشه طرح جامع در صورت لزوم با مقياس:۱:۲۰۰۰ با مهر و امضاي شهرداري محل پلاك مشخص شده باشد

۴

نقشه طرح تفصيلي با مقياس ۱:۲۰۰۰ با مهر و امضاي شهرداري و تعيين موزاييك كه محل پلاك مشخص شده باشد

۴

نقشه طرح تفصيلي با مقياس ۱:۲۰۰۰ با مهر و امضاي شهرداري و تعيين موزاييك و مهر و امضاي مهندسين مشاور ذيصلاح يا اشخاص حقيقي داراي پروانه شهرسازي كه محل پلاك مشخص شده باشد

۵

پلان هاي پيشنهادي به صورت آلبوم كامل نقشه هاي معماري داراي مهر و امضاي مهندس ذيصلاح

۵

جدول استاندارد مساحت ها ، تراكم ها ، سرانه ها ، درصدگيري ها و …

۶

در صورت موضوعيت – پلان نقشه برداري با درج كدهاي ارتفاعي داراي مهر و امضاي مهندس ذيصلاح

۶

پلان هاي توپوگرافي همراه با پروفيل هاي طولي و عرضي با مختصات و مشخصات دقيق داراي مهر و امضاي مندسين ذيصلاح

۷

در صورت موضوعيت – گزارش توجيهي شهرسازي داراي مهر و امضاي مهندس ذيصلاح

۷

صورت مجالس تفكيكي / سند ثبتي ششدانگ / اجارع نامه اوقاف

۸

تصوير سند مالكيت يا اجاره نامه اوقاف يا اجاره نامه مسكن و شهرسازي

۸

نقشه ا بعاد هندسي پلاك ها با شماره گذاري و جدول مربوطه – پلان درجه بندي معابر با درج ابعاد – مقاطع تيپ بندي معابر

۹

تصوير پروانه ساختماني

۹

جزئيات شهرسازي مربوطه

۱۰

گواهي داراي مهر و امضاي مهندس طراح سازه ساختمان در خصوص تأييد بارگزاري طبقه مازاد

۱۰

پلان هاي شيب بندي – كاربري- تراكم هاي ارتفاعي و ساير پلان هاي استاندارد تهيه طرح هاي تفكيكي

۱۱

نامه شهرداري به دبيرخانه كميسيون ماده ۵

۱۱

تهيه طرح سه بعدي – اختياري است

توجه فرماييد دبيرخانه كميسيون ماده ۵ برابر قانون تنها مجاز به پذيرش درخواست هايي است كه الزامات فوق را تأمين نموده است