روستاي نصير آباد مركز دهستان ميمنت از توابع بخش گلستان شهرستان رباط كريم در تاريخ ۴/۵/۱۳۸۴ از سوي

كميسيون سياسي و دفاعي هيات محترم دولت بعنوان شهر با مسئوليت استانداري تهران اعلام  و كار خود را

رسما از شهريور ۱۳۸۴ آغاز نمود .