نام :

 حسین

 نام خانوادگی :

 رنجی

 سال تولد :

۱۳۴۸

 مقطع تحصیلی :

 دانشجوی دکتری

 رشته تحصیلی :

 مدیریت