محل قرارگیری مصوبات:

صورتجلسات ومصوبات شورا در آبان  ماه ۹۹

شماره صورتجلسه ۱۸۱ مورخ ۹۹/۸/۶

بند۱- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۵۹۶۶۷/۹۹ مورخ ۶/۸/۹۹  بپیوست تصویر دستور دادستانی محترم شهرستان رباط کریم و با توضیحات لازم مبنی بر اینکه باتوجه به قرارداد واگذاری پروژه خدمات شهری شهرداری در سال ۹۹ باشرکت “کارسازان توسعه خدمات ایرانیان” که در پایان سال ۹۸ و ازطریق قیمت پایه و کارشناسی رسمی دادگستری انجام گردیده که در ادامه با توجه به  شرایط خاص اقتصادی کشور و  افزایش هزینه ها بدلیل تورم اقتصادی و درنظر گرفتن معیشت قشر زحمتکش کارگری طی سه مرحله حقوق کارگران درکشور افزایش پیدا کرده و در نتیجه  پیمانکار خدمات شهری شهرداری که با قرارداد قبل از افزایش حقوق کارگران همکاری میکرد بدون افزایش قرارداد دچار چالش مالی شده به نحوی که پرداخت حق وحقوق کارگران و هزینه ماشین آلات بیش از میزان قرارداد بوده و درنهایت مبلغ کمتری پرداخت کرده است بنابر این پیمانکار پس از درخواست افزایش مبلغ قرارداد ،  شهرداری ازهیئت کارشناسان درخواست ارزیابی مجدد کرد که هیئت کارشناسان طی گزارش شماره ۵۴۷۷۷/۹۹ مورخ ۳۰/۴/۹۹ برای پروژه مذکور با افزایشی ماهیانه از مبلغ ۳/۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ ۴/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ قیمت گذاری کرد  لذا شهرداری پیشنهاد نموده  ضمن تجدید نظر در قرارداد نسبت به پرداخت افزایش مبلغ فوق الذکر  ازتاریخ ۱/۳/۹۹ تا پایان سالجاری  از محل بودجه ۹۹ ماموریت محیط زیست وخدمات شهری(۲)برنامه ۲۰۳ وخدمت رفت وروب شهری اقدام نماید.

مصوبه شورا = با افزایش  مبلغ قرارداد شرکت کارسازان توسعه خدمات ایرانیان پیمانکاری خدمات شهری شهرداری موضوع قرارداد شماره ۵۳۲۶۱/۹۹ مورخ ۳۱/۳/۹۹ باتوجه به افزایش هزینه ها بدلیل تورم و شرایط خاص اقتصادی کشور ، مطابق نظریه جدید هیئت کارشناسان رسمی دادگستری از مبلغ ۳/۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به مبلغ ۴/۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ بصورت ماهیانه وازتاریخ ۱/۳/۹۹ تا پایان سالجاری  و از محل اعتبارات بودجه ۹۹ ماموریت محیط زیست وخدمات شهری(۲)برنامه ۲۰۳ وخدمت رفت وروب شهری با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.  (پیوست ۵ برگ درخواست و گزارش کارشناسی جدید)

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره  ۵۹۱۵۶/۹۹ مورخ ۲۸ /۷/۹۹  پیشنهاد نموده نسبت به تکمیل فاز نهایی پارک بانوان شامل:تجهیز موتور خانه و بخش تاسیسات را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۱۵/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ازمحل بودجه ۹۹ ماموریت محیط زیست و خدمات شهری (۲ )برنامه ۲۰۱ وطرح “طراحی و احداث فضای سبز محلی”  و  ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد تکمیل فاز نهایی پارک بانوان شامل:تجهیز موتور خانه و بخش تاسیسات با اعتباری تاسقف مبلغ  ۱۵/۸۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۹۹ ماموریت محیط زیست و خدمات شهری (۲ )برنامه ۲۰۱ وطرح “طراحی و احداث فضای سبز محلی”  و  ازطریق برگزاری مناقصه عمومی ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

شماره صورتجلسه ۱۸۲ مورخ ۲۰/۸/۹۹

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره  ۵۹۸۹۳/۹۹ مورخ ۱۱/۸/۹۹  وباتوجه به نامه شماره ۷۲۰/۱/۲۹۲۹ مورخ ۱۳/۷/۹۹ فرماندار محترم شهرستان رباط کریم ، پیشنهاد نموده در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و در اجرای طرح مواسات کمک مؤمنانه درشرایط فعلی خاص اقتصادی وسیاسی و همه گیری ویروس منحوس کرونا که بر زندگی قشر ضعیف جامعه سایه افکنده ، نسبت به تهیه و توزیع تعداد ۲۰۰ بسته حمایتی بین خانواده های آسیب پذیر نصیرشهری با هزینه ای تا سقف مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعیرباط (۶)و برنامه ۶۰۱ وخدمت “کمک به اشخاص حقیقی” اقدام  نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲  ماده ۸۰ قانون شوراها ودرراستای اجرای منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)  با پیشنهاد اجرای طرح مواسات مومنانه و تهیه و توزیع تعداد ۲۰۰ بسته حمایتی بین خانواده های آسیب پذیر نصیرشهری صرفاً خریداری اقلام توسط شهرداری با هزینه ای تاسقف مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  از محل بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعی(۶)و برنامه ۶۰۱ وخدمت “کمک به اشخاص حقیقی” و با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۰۰۷۴/۹۹ مورخ  ۱۷/۸/۹۹  باعنایت به دادنامه صادره از شعبه ۴ دادگاه حقوقی رباط کریم بنام خواهان موسی اکبر پور و عباس قاسمی به خواسته مطالبه خسارت و رد دادخواست اعسار شهرداری در دادگاه ۲۵ تجدید نظر تهران  ، پیشنهاد نموده  به منظور پیگیری پرونده جهت دادرسی و تجدید نظر خواهی شهرداری نسبت به اصل خواسته دردادگاه تجدید نظر تاسقف مبلغ ۳٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  ازمحل بودجه ۹۹ ماموریت خدمات مدیریت (۵) برنامه تحول اداری و مدیریت عملکرد(۵۰۳) و خدمت “هزینه های قضایی ثبتی و حقوقی” اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۱۷ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد پیگیری پرونده حقوقی شهرداری درخصوص دعوی آقایان موسی اکبرپور و عباس قاسمی به طرفیت شهرداری ودرخواست اخذ مجوز هزینه ای تاسقف مبلغ ۳٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  ازمحل بودجه ۹۹ ماموریت خدمات مدیریت (۵) برنامه تحول اداری و مدیریت عملکرد(۵۰۳) و خدمت “هزینه های قضایی ثبتی و حقوقی” جهت دادرسی و تجدید نظر خواهی شهرداری نسبت به اصل خواسته دردادگاه تجدید نظر ، ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۳- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۰۱۰۸/۹۹ مورخ ۱۷/۸/۹۹ بنا به درخواست مدیر شرکت آژنگ رهاب “مجری پروژه ترمیم وبازسازی جداول سطح شهر” ، پیشنهاد نموده به جهت افزایش حجم قرارداد فیمابین بشماره ۵۴۹۵۷/۹۹ مورخ ۲/۵/۹۹ پروژه ترمیم و بازسازی جداول سطح شهر براساس شرایط عمومی پیمان و درخواست پیمانکار ، نسبت به افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد مذکور از محل بودجه ۹۹ ماموریت حمل ونقل و ترافیک(۴) برنامه بهبود و عبورمرورشهری(۴۰۲) و پروژه “ترمیم جداول سطح شهر” اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها باپیشنهاد افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد شرکت آژنگ رهاب در ارتباط با پروژه ترمیم و بازسازی جداول سطح شهر مطابق شرایط عمومی پیمان و  از محل بودجه ۹۹ ماموریت حمل ونقل و ترافیک(۴) برنامه بهبود و عبورمرورشهری(۴۰۲) و پروژه “ترمیم جداول سطح شهر” ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۴- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۰۲۱۳/۹۹ مورخ ۱۹/۸/۹۹ بنا به درخواست مدیر شرکت فراز مهر فدک مجری پروژه کفپوش و سنگ درروفیوژمیانی بلوارولایت و امام خمینی  پیشنهاد نموده به جهت افزایش حجم قرارداد فیمابین بشماره ۴۹۱۲۸/۹۸ مورخ ۱۵/۱۲/۹۸ پروژه کفپوش و سنگ درروفیوژمیانی بلوارولایت و امام خمینی براساس شرایط عمومی پیمان و درخواست پیمانکار ، نسبت به افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد مذکور از محل بودجه ۹۹ ماموریت حمل ونقل و ترافیک(۴) برنامه (۴۰۲) و پروژه “پیاده رو سازی” اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها باپیشنهاد افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد شرکت فراز مهر فدک “درارتباط با پروژه کفپوش و سنگ درروفیوژمیانی بلوارولایت و امام خمینی” مطابق شرایط عمومی پیمان و  از محل بودجه ۹۹ ماموریت حمل ونقل و ترافیک(۴) برنامه (۴۰۲) و پروژه “پیاده رو سازی”  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۵- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۰۲۱۱/۹۹ مورخ ۱۹/۸/۹۹ بنا به درخواست مدیر شرکت پرلیت خشت مجری پروژه زیرسازی وآسفالت خیابان حضرت رسول اکرم (ص) ، پیشنهاد نموده به جهت افزایش حجم قرارداد فیمابین بشماره ۵۴۰۲۷/۹۹مورخ ۱/۳/۹۹ پروژه زیرسازی وآسفالت خیابان حضرت رسول اکرم (ص)  براساس شرایط عمومی پیمان و درخواست پیمانکار ، نسبت به افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد مذکور از محل بودجه ۹۹ ماموریت حمل ونقل و ترافیک(۴) برنامه (۴۰۲) و پروژه “زیرسازی وآسفالت خ حضرت رسول اکرم(ص)” اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها باپیشنهاد افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد شرکت پرلیت خشت درارتباط با پروژه زیرسازی وآسفالت خیابان حضرت رسول اکرم (ص) مطابق شرایط عمومی پیمان و  از محل بودجه ۹۹ ماموریت حمل ونقل و ترافیک(۴) برنامه (۴۰۲) و پروژه “زیرسازی وآسفالت خ حضرت رسول اکرم(ص)” ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

شماره صورتجلسه ۱۸۳ مورخ ۲۱/۸/۹۹

بند۱- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۰۲۱۲/۹۹ مورخ ۱۹/۸/۹۹ بنا به درخواست مدیر شرکت فراز مهر فدک مجری پروژه احداث سالن ورزشی ، پیشنهاد نموده به جهت افزایش حجم قرارداد فیمابین بشماره ۴۲۰۳۶/۹۸ مورخ ۱/۷/۹۸  پروژه احداث سالن ورزشی  براساس شرایط عمومی پیمان و درخواست پیمانکار ، نسبت به افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد مذکور از محل بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی واجتماعی (۶) برنامه ۶۰۶ و “پروژه احداث سالن های ورزشی” اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها باپیشنهاد افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد شرکت فراز مهر فدک  درارتباط با پروژه احداث سالن ورزشی  مطابق شرایط عمومی پیمان و  از محل بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی واجتماعی (۶) برنامه ۶۰۶ و “پروژه احداث سالن های ورزشی”  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۵۹۵۶۹/۹۹ مورخ  ۵/۸/۹۹  بنا به درخواست مدیر شرکت سریع کار کرج مبنی بر پرداخت بدهی بیمه ای موضوع قرارداد شماره ۱۵۱۱۴/۲۱/۷ مورخ ۷/۱۱/۹۱ بابت حق بیمه مکسوره پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر ، پیشنهاد نموده  باعنایت به پرداخت حق بیمه مذکور درموعد مقرر در وجه سازمان تامین اجتماعی  و به جهت عدم پیگیری ارائه مفاصا حساب از سوی پیمانکار مربوطه به شهرداری و با توجه به وصول نامه سازمان تامین اجتماعی با ۲ سال تاخیر و علیرغم پاسخ شهرداری وارائه مستندات کافی بابت پرداخت و انجام تعهدات شهرداری ؛  سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور اخطاریه به شرکت سریع کار کرج نموده ، لذاشهرداری درنظر دارد نسبت به پرداخت مجدد مبلغ ۲۳۱/۲۷۴/۸۴۱ ریال دروجه سازمان تامین اجتماعی  بعنوان بدهی  از محل بودجه ۹۹ ماموریت خدمات مدیریت (۵) برنامه تحول اداری و مدیریت عملکرد(۵۰۳) و خدمت “هزینه های متفرقه (جرائم دولتی)” اقدام نماید.

مصوبه شورا = با پیشنهاد پرداخت مجدد مبلغ ۲۳۱/۲۷۴/۸۴۱ ریال دروجه سازمان تامین اجتماعی  بعنوان بدهی عملکرد شرکت سریع کار کرج درارتباط با عملکرد قرارداد شماره ۱۵۱۱۴/۲۱/۷ مورخ ۷/۱۱/۹۱ “پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر” از محل بودجه ۹۹ ماموریت خدمات مدیریت (۵) برنامه تحول اداری و مدیریت عملکرد(۵۰۳) و خدمت “هزینه های متفرقه (جرائم دولتی)” ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

شماره صورتجلسه ۱۸۴ مورخ ۲۸/۸/۹۹

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره۳۱۳۴۰/د/۹۹مورخ ۲۴/۸/۹۹  منضم به چهارجلد دفترچه تعرفه عوارض ماهانه کسب و پیشه نصیرشهر که بنا به شرایط وامکانات موجود منطقه مشتمل بر گروه های صنفی در۲۴ صفحه مشروحه زیر  تنظیم گردیده پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای تعرفه مذکور در سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.

*گروه:  فروشندگان خواربار ومواد غذایی وخشکبارونظایرآن *گروه: اغذیه و خوراکیها و کافه قنادیها و نظایر آن  *گروه: فروشندگان لوازم خانگی ،صنعتی ونظایرآن  *گروه: فروشندگان لوازم التحریر و آرایشی و بهداشتی و نظایرآن *گروه: فروشندگان پوشاک و کیف وکفش و نظایرآن  *گروه: خدمات عمومی و پزشکی و نظایرآن  *گروه:  خدمات اتومبیل و نظایرآن *گروه: فروشندگان قطعات اتومبیل و موتورسیکلت و نظایرآن  *گروه: تعمیرکاران لوازم برقی ، الکتریکی، صوت و تصویری و فیلمبرداری ، فروشنگان و نظایرآن *گروه:  درودگران و سازندگان مبل و صندلی و صنایع فلزی ، آهن کار، فروشندگان و نظایرآن *گروه: فروشندگان مصالح ساختمانی و ابزارآلات و نظایرآن   *گروه: فروشنگان طلا و جواهر و ساعت فروش و نظایرآن   *گروه:  سایر اقلام عوارض جایگاههای فروش مواد نفتی و نظایرآن ، مطرح و تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.     

مصوبه شورا = براساس بند ۱۶ ماده ۸۰  وماده ۸۵ قانون تشکیلات ، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی کشور و… موضوع پس از بررسی اولیه ارقام تعیین شده جهت عوارض ماهیانه کسب وپیشه نصیرشهر در کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی  که با درنظر گرفتن  شرایط اقتصادی کشور و سیاستهای عمومی دولت با نظر موافق به صحن علنی شورای اسلامی ارجاع شده بود پس از بحث ومذاکرات لازم و توضیحات مسئولین محترم شهرداری  ، سرانجام  تعرفه عوارض ماهیانه کسب و پیشه سال۱۴۰۰ نصیرشهردر گروههای پیشنهادی فوق الذکر  به اتفاق آراء مورد تصویب قرارگرفت و مقررگردید پس از مهر وامضاء رئیس شورای اسلامی  سه نسخه آن جهت تقدیم به استاندار محترم و اعمال تبصره یک ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده در جهت تایید مندرجات اقدام گردد و شهردار محترم در راستای اجرای ماده ۴۸  قانون شهرداریها پس از تصویب نسبت به اعلان عمومی اقدام فرمایند. ضمیمه یک جلد تعرفه عوارض  ماهیانه کسب و پیشه سال ۱۴۰۰ شهرداری نصیرشهر

بند۲- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۰۶۸۰/۹۹ مورخ ۲۸/۸/۹۹ بنا به درخواست مدیر شرکت فرازان دژ پرهام “مجری پروژه ترمیم ، زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر” ، پیشنهاد نموده به جهت افزایش حجم قرارداد فیمابین بشماره ۴۹۰۴۸/۹۸ مورخ ۱۴/۱۲/۹۸  پروژه ترمیم ، زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر براساس شرایط عمومی پیمان و درخواست پیمانکار ، نسبت به افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد مذکور از محل بودجه ۹۹ ماموریت حمل ونقل و ترافیک(۴)برنامه بهبود عبورومرور شهری(۴۰۲ )و طرح “زیرسازی وآسفالت معابر موجود” اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها باپیشنهاد افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد شرکت فرازان دژ پرهام  در ارتباط با  پروژه ترمیم ، زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر  مطابق شرایط عمومی پیمان و  از محل بودجه ۹۹ ماموریت حمل ونقل و ترافیک(۴)برنامه بهبود عبورومرور شهری(۴۰۲ )و طرح “زیرسازی وآسفالت معابر موجود”   ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

شماره صورتجلسه ۱۸۵ مورخ ۲۹/۸/۹۹

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره  ۳۱۴۵۲/د/۹۹مورخ ۲۶/۸/۹۹  منضم به چهارجلد تعاریف عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری نصیرشهر که مستند به بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها بنا به شرایط وامکانات موجود منطقه پیشنهاد نموده جهت اجرای تعاریف عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری نصیرشهر مشتمل بر ۲۳ فصل در۴۰ صفحه مشروحه زیردر  سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.

فصل اول: عوارض صدور پروانه های ساختماني  * فصل دوم : عوارض ساختمان های ساخته شده

فصل سوم: عوارض تمدید واصلاح پروانه های ساختمانی   * فصل چهارم: عوارض تخریب  و نوسازی ساختمانها دربافت فرسوده

فصل پنجم: عوارض ارزش افزوده حاصل از توسعه طرح های شهری       * فصل ششم: عوارض بیش از حد تراکم (قدرالسهم شهرداری برای املاکی که بصورت غیر مجاز تفکیک شده اند.)   * فصل هفتم: عوارض ورود املاک به محدوده قانونی شهر

فصل هشتم: عوارض قطع اشجار (درصورت وجود شرایط الزام آور) * فصل نهم:  هزینه بهای خدمات پسماند

فصل دهم: عوارض نوسازی * فصل یازدهم :  عوارض نخاله های ساختمانی ودپوی مصالح ساختمانی

فصل دوازدهم: عوارض صدور مجوز احداث تاسیسات شهری     * فصل سیزدهم: بهای خدمات وآماده سازی

فصل چهاردهم: حق آسفالت ولکه گیری و ترمیم حفاری *  فصل پانزدهم: نحوه تقسيط بدهی مودیان

فصل شانزدهم : نحوه استرداد عوارض پرداختي موديان * فصل هفدهم : نحوه دريافت عوارض گلخانه صنعتی

فصل هجدهم : عوارض دیوارکشی و حصارکشی برای املاک فاقد مستحدثات  * فصل نوزدهم : بهای خدمات ایمنی وآتش نشانی   * فصل بيستم:  عوارض برای فعالیتهای فصلی ودائمی کلیه واحدهای خدماتی وصنفی   * فصل بيست و یکم: عوارض برتابلوهای محیطی   * فصل بيست ودوم : هزینه اجاره ماشین آلات شهرداری   * فصل بيست وسوم : بخشودگی ها.

مصوبه شورا = براساس ماده ۸۵ و بند ۱۶ ماده ۸۰  قانون تشکیلات ، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی کشور و… و بادر نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت و پس از بررسیهای اولیه در کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی و اعمال بررسی لازم در ارقام تعیین شده و بنا به شرایط اقتصادی کشور و رکود ساخت وساز در منطقه با نظر موافق به صحن علنی شورای اسلامی ارجاع شده بود  پس از بحث ومذاکرات لازم و همچنین توضیحات شهردارمحترم ، سرانجام  تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری نصیرشهر جهت اجرا درسال ۱۴۰۰ به اتفاق آراء مورد تصویب قرارگرفت و مقررگردید پس از مهر وامضاء رئیس شورای اسلامی  سه نسخه آن جهت تقدیم به استاندار محترم و اعمال تبصره یک ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده در جهت تایید مندرجات اقدام گردد و شهردار محترم در راستای اجرای ماده ۴۸  قانون شهرداریها پس از تصویب نسبت به اعلان عمومی اقدام فرمایند. ضمیمه یک جلد تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری نصیرشهر

صورتجلسات ومصوبات شورا در آذر ماه ۹۹

شماره صورتجلسه ۱۸۶ مورخ ۱۱/۹/۹۹

بند۱-شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۱۰۵۳/۹۹ مورخ ۸/۹/۹۹ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه جدولگذاری و تعویض جداول معابر سطح شهرشامل معابر حاشیه خیابانهای  نهم دی، امام حسین(ع)، شهید چمران ، مطهری و فرهنگسرا ، با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۹۹ ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه بهبود عبورمرور شهری(۴۰۲) وطرح نصب وترمیم ، سنگدال ،جداولو روفوژها و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با اجرای پروژه جدولگذاری و تعویض جداول معابر سطح شهرشامل معابر حاشیه خیابانهای  نهم دی، امام حسین(ع)، شهید چمران ، مطهری و فرهنگسرا  با اعتباری تاسقف مبلغ  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۹۹ ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه بهبود عبورمرور شهری(۴۰۲) وطرح نصب وترمیم ، سنگدال ،جداولو روفوژها ازطریق برگزاری مناقصه عمومی ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره۶۱۲۰۴/۹۹ مورخ ۱۰/۹/۹۹ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه زیرسازی وآسفالت معابر سطح شهر شامل معابر حاشیه خیابان نهم دی، امام حسین(ع)، شهید چمران ، مطهری و فرهنگسرا با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۹۹ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه بهبود عبورمرور شهری(۴۰۲) وطرح زیبا سازی و آسفالت معابر موجود و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه زیرسازی وآسفالت معابر سطح شهر شامل معابر حاشیه خیابان نهم دی، امام حسین(ع)، شهید چمران ، مطهری و فرهنگسرا با اعتباری تاسقف مبلغ  ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ازمحل بودجه ۹۹ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه بهبود عبورمرور شهری(۴۰۲) وطرح زیبا سازی و آسفالت معابر موجود و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

 

بند۳- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۱۲۰۵/۹۹ مورخ ۱۰/۹/۹۹  منضم به تصویر نامه فرمانداری شهرستان رباط کریم بشماره ۸۰۲۸/۱/۲۹۲۹ مورخ ۸/۸/۹۹ ، پیشنهاد نموده نسبت به پرداخت مبلغ ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بعنوان حق السهم شهرداری نصیرشهر ازمیزان حق الجلسات ۴ ماهه ( مرداد، شهریور، مهر و آبان سال ۹۹) اعضاوکارشناسان محترم هیات تطبیق صورتجلسات شورای اسلامی شهر از محل بودجه سال۹۹ ماموریت خدمات مدیریت (۵) برنامه ۵۰۳ و خدمت “حق الجلسه” اقدام نماید.

مصوبه شورا = با پیشنهاد پرداخت مبلغ ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بعنوان حق السهم شهرداری نصیرشهر ازمیزان حق الجلسات ۴ ماهه (مرداد، شهریور، مهر و آبان سال ۹۹) اعضاوکارشناسان محترم هیات تطبیق صورتجلسات شورای اسلامی شهر از محل بودجه سال۹۹ ماموریت خدمات مدیریت (۵) برنامه ۵۰۳ و خدمت “حق الجلسه” ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و به تصویب رسید.

بند۵- بنا به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی   بتاریخ ۸/۹/۹۹ مبنی بر طرح نامگذاری زمین چمن ورزشی شهرداری نصیرشهر بنام شهید دکتر محسن فخری زاده مطرح شد و بشرح زیر تصمیم گیری گردید.

اعضای شورای اسلامی ضمن تسلیت شهادت دانشمند هسته ای کشورمان دکتر محسن فخری زاده و محکومیت دشمنان نظام اسلامی  ،  به اتفاق آراء با پیشنهاد نامگذاری زمین چمن ورزشی شهرداری نصیرشهر بنام شهید دکتر محسن فخری زاده موافقت و تصویب گردید. ومقررشد مراتب پس از تصویب در هیات تطبیق صورتجلسات  فرمانداری جهت اقدام لازم به شهرداری منعکس گردد.

شماره صورتجلسه ۱۸۷ مورخ ۱۸/۹/۹۹

بند۱-شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۱۲۷۵/۹۹ مورخ ۱۱/۹/۹۹  پیشنهاد نموده در راستای اجرای طرح حمایتی مشترک بین ناحیه مقاومت سپاه و شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رباط کریم مبنی بر تهیه و توزیع بسته های بهداشتی در طرح پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا به شهروندان نصیرشهری بنام طرح شهید حاج قاسم سلیمانی تاسقف مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶) و برنامه حمایت ، توانمند سازی و توسعه نهادها ، تشکل ها و مشارکت های مردمی  ۶۰۱ و خدمت “کمک به بخش عمومی” هزینه نماید.

براساس بند ۴  ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد هزینه ای تاسقف مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶) و برنامه حمایت ، توانمند سازی و توسعه نهادها ، تشکل ها و مشارکت های مردمی  ۶۰۱ و خدمت “کمک به بخش عمومی” بمنظور اجرای طرح حمایتی مشترک بین ناحیه مقاومت سپاه و شبکه بهداشت و درمان شهرستان رباط کریم درارتباط با تهیه و توزیع بسته های بهداشتی در طرح پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا به شهروندان نصیرشهری بنام طرح شهید حاج قاسم سلیمانی درصورت تامین اعتبار ضمن پایدار نمودن اعتبار ردیف مربوطه در اصلاح ومتمم بودجه سالجاری با رعایت مقررات قانونی موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی نامه شماره  ۶۰۹۳۶/۹۹ مورخ ۵/۹/۹۹ در راستای مفاد بند ۸ فصل سوم بخشنامه بودجه سال ۹۹ و پیرو نامه شماره ۱۲۹۰۳/۴۲/د مورخ ۲۸/۸/۹۹ مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراها پیشنهاد نموده  شورای اسلامی جهت بررسی عملکرد مالی شهرداری در سال ۹۹ نسبت به معرفی حسابرس  اقدام نماید.

مصوبه شورا = دراجرای بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و … ، و با عنایت به درخواست موسسه حسابرسی آگاه گر تراز بشماره ۹۸۱۰۹۰۱۰ مورخ ۱۰/۹/۹۹ ؛ مصوب شد شهردار محترم ضمن انعقاد قرارداد لازم با موسسه حسابرسی” آگاه گر تراز ” (از جامعه حسابداران رسمی ) با هزینه ای به مبلغ  ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال از محل اعتبارات مربوطه بابت حسابرسی سال ۱۳۹۸ عملکرد مالی شهرداری و همچنین عملکرد مالی شورای اسلامی نصیرشهر ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها اقدام و نسخه ای از قرار داد منعقده را جهت استحضار به شورای اسلامی ارسال  فرمایند.

صورتجلسات ومصوبات شورا در دی ماه ۹۹

شماره صورتجلسه ۱۸۸ مورخ ۰۲/۱۰/۹۹

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۱۵۹۲/۹۹ مورخ ۱۸/۹/۹۹ منضم به تصویر نامه شماره ۱/۹-۹۹/۳۷/۴۲/۴۵۵۵  مورخ ۵/۹/۹۹ فرمانده انتظامی شهرستان رباط کریم ، پیشنهاد نموده  در راستای ارتقای سیستم مانیتورینگ شهری نسبت به خریداری دودستگاه تلویزیون LED 55 اینچ و یک دستگاه کیس به همراه متعلقات با هزینه ای به مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل  بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶) و برنامه ۶۰۱ و خدمت “کمک به بخش عمومی” هزینه نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۳۳  ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد شهرداری جهت خریداری دودستگاه تلویزیون LED 55 اینچ و یک دستگاه کیس به همراه متعلقات بمنظور ارتقای سیستم مانیتورینگ شهری با هزینه ای تاسقف مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل  بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶) و برنامه ۶۰۱ و خدمت “کمک به بخش عمومی” ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۲۱۳۲/۹۹ مورخ ۲۹/۹/۹۹ بنا به درخواست مدیر شرکت پیمانکاری سایوان کارین “مجری تکمیل کمربندی نصیرشهر-وهن آباد” ، پیشنهاد نموده به جهت افزایش حجم قرارداد فیمابین بشماره ۳۹۹۳۴/۹۸ مورخ ۵/۶/۹۸ پروژه تکمیل کمربندی نصیرشهر وهن آباد براساس شرایط عمومی پیمان و درخواست پیمانکار ، نسبت به افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد مذکور از محل بودجه ۹۹ تملک مالی ماموریت حمل ونقل و ترافیک(۴) برنامه توسعه زیرساخت های عبور ومرور  (۴۰۱) و پروژه “کمربندی نصیرشهر-وهن آباد” اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها باپیشنهاد افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد شرکت پیمانکاری سایوان کارین “درارتباط با پروژه تکمیل کمربندی نصیرشهر وهن آباد ” مطابق شرایط عمومی پیمان و  از محل بودجه ۹۹ تملک مالی ماموریت حمل ونقل و ترافیک(۴) برنامه توسعه زیرساخت های عبور ومرور  (۴۰۱) و پروژه “کمربندی نصیرشهر-وهن آباد”  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۳- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۱۹۳۷/۹۹ مورخ ۲۵/۹/۹۹ بنا به درخواست خانم فرشته برزگر مطابق موافقتنامه اصولی ازطرف اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم بشماره ۹۶۱/۹۹۹۰/۹۱۷ مورخ ۱۰/۶/۹۹ مبنی بر تاسیس دفتر مثبت زندگی در فرهنگسرای نصیرشهر به نمایندگی از اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم جهت خدمات رسانی به مددجویان نصیرشهری ، پیشنهاد نموده نسبت به اختصاص یک اتاق در فرهنگسرای بهشت برای تاسیس دفتر مثبت زندگی به عنوان دفتر نمایندگی خدمات بهزیستی جهت سهولت استفاده مددجویان نصیرشهری به خانم فرشته برزگر اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۵ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد شهرداری درخصوص اختصاص یک اتاق در فرهنگسرای بهشت برای تاسیس دفتر مثبت زندگی به عنوان دفتر نمایندگی خدمات بهزیستی بمنظور فعالیت خانم فرشته برزگر جهت سهولت درخدمات رسانی به مددجویان نصیرشهری برابر موافقتنامه اصولی ازطرف اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم بشماره ۹۶۱/۹۹۹۰/۹۱۷ مورخ ۱۰/۶/۹۹ ، ضمن تنظیم توافقنامه صرفاً برای مدت یکسال بصورت رایگان بارعایت مقررات قانونی موافقت و بتصویب رسید.

شماره صورتجلسه ۱۸۹ مورخ ۱۶/۱۰/۹۹

بند۱-شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۲۸۸۳/۹۹ مورخ ۱۳/۱۰/۹۹ بنا به درخواست مدیر شرکت پیمانکاری فراز مهر فدک “مجری پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره شامل کف سازی ، پوشش سقف وتاسیسات مکانیکی وبرقی ” ، پیشنهاد نموده به جهت افزایش حجم قرارداد فیمابین بشماره ۶۰۹۹۳/۹۹ مورخ ۵/۹/۹۹  پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره شامل کف سازی ، پوشش سقف وتاسیسات مکانیکی وبرقی براساس شرایط عمومی پیمان و درخواست پیمانکار ، نسبت به افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد مذکور از محل بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعی(۶) ” کمک به احداث اماکن ورزشی و پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره ” اقدام نماید

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها باپیشنهاد افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد شرکت پیمانکاری فراز مهر فدک “مجری پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره شامل کف سازی ، پوشش سقف وتاسیسات مکانیکی و برقی  مطابق شرایط عمومی پیمان و از محل بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعی(۶) “طرح کمک به احداث اماکن ورزشی و پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره ” ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۵۹۴۸۶/۹۹ مورخ ۳/۸/۹۹ پیشنهاد نموده نسبت به پرداخت هزینه معوقه تعمیر موتورخانه ساختمان مرکزی شهرداری در سال ۹۸ به مبلغ ۸۹٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال مطابق فاکتور شماره ۴۹۱۹ مورخ ۲۰/۹/۹۸ در وجه خدمات فنی پارس از محل بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶) برنامه تحول اداری و مدیریت عملکرد(۵۰۳)و خدمت “دیون” اقدام نماید.

مصوبه شورا = با پیشنهادپرداخت هزینه معوقه تعمیر موتورخانه ساختمان مرکزی شهرداری در سال ۹۸ به مبلغ ۸۹٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال مطابق فاکتور شماره ۴۹۱۹ مورخ ۲۰/۹/۹۸ در وجه خدمات فنی پارس از محل بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶) برنامه تحول اداری و مدیریت عملکرد(۵۰۳)و خدمت “دیون” ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

 

بند۳- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۱۲۰۶/۹۹ مورخ ۱۰/۹/۹۹  پیشنهاد نموده  نسبت به واگذاری ۲ قطعه از اراضی شهرداری بشماره قطعات ۵۲۸ و ۵۲۹ هرکدام قبل از اصلاحی  به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع و  پس از اصلاحی مجموع قطعات به میزان ۱۶۳۱ متر مربع واقع در خیابان علم و صنعت (جاده قرمز) نبش کوچه دوم  با کاربری درمانی و مطابق نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به سازمان تامین اجتماعی بابت تهاتر با حق بیمه معوقه ۸ ماهه  سنوات ۱۳۹۴(اسفندماه)  ، ۱۳۹۵ (اردیبهشت، خردادواسفند) و۱۳۹۶ (تیر، شهریور،آبان و دی ماه) پرسنل شهرداری بعنوان بدهی ایجاد نشده به مبلغ حدوداً سی میلیارد ریال و بدهی ایجاد شده قطعی اعم از پیمانی و کارگاهی به مبلغ حدوداً بیست و یک میلیارد ریال اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد واگذاری ۲ قطعه از اراضی شهرداری بشماره قطعات ۵۲۸ و ۵۲۹ هرکدام قبل از اصلاحی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع و پس از اصلاحی مجموع قطعات به مساحت  ۱۶۳۱ متر مربع واقع در خیابان علم و صنعت (جاده قرمز) نبش کوچه دوم  با کاربری درمانی مطابق نظریه کارشناسان رسمی دادگستری به سازمان تامین اجتماعی بابت تهاتربدهی  با حق بیمه معوقه ۸ ماهه شامل: سنوات ۱۳۹۴(اسفندماه)  ، ۱۳۹۵ (اردیبهشت، خردادواسفند) و۱۳۹۶ (تیر، شهریور،آبان و دی ماه) پرسنل شهرداری بعنوان بدهی ایجاد نشده به مبلغ حدوداً سی میلیارد ریال و بدهی ایجاد شده قطعی اعم از پیمانی و کارگاهی به مبلغ حدوداً بیست و یک میلیارد ریال ضمن درنظر گرفتن صرفه وصلاح و رعایت آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها باکلیات لایحه واگذاری اراضی فوق الذکر موافقت گردیدو مقررشد شهرداری نسخه ای از نظریه هیات کارشناسی و جزئیات توافقنامه را جهت تصمیم گیری نهایی به شورای اسلامی ارائه فرمایند.

شماره صورتجلسه ۱۹۰ مورخ ۱۷/۱۰/۹۹

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۳۲۷۷۳/د/۹۹ مورخ ۶/۱۰/۹۹  به استناد مصوبات کمیسیون عالی سرمایه گذاری بشماره ۶۲۱۱۹/۹۹ مورخ ۲۵/۹/۹۹ پیشنهاد نموده نسبت به احداث تعداد چهار واحد تجاری در آرامستان بهشت امام صادق (ع) بصورت مشارکتی با سرمایه گذار و واگذاری حق انتفاع با پرداخت اجاره بهاء به مدت ۵ سال  برمبنای قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری بشماره ۹۹/ج/۶۴۹۰ مورخ ۲۲/۸/۹۹ و ازطریق برگزاری مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۱۴  ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد شهرداری درخصوص  احداث تعداد چهار واحد تجاری در آرامستان بهشت امام صادق (ع) بصورت مشارکتی با سرمایه گذارواجد شرایط  و واگذاری حق انتفاع با پرداخت اجاره بهاء به مدت ۵ سال  و برمبنای قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری بشماره ۹۹/ج/۶۴۹۰ مورخ ۲۲/۸/۹۹ و ازطریق برگزاری مزایده عمومی به پیمانکار واجد شرایط با درنظر گرفتن  صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.    (پیوست صورتجلسه کمیسیون سرمایه گذاری و نظریه کارشناسی)

بند۲- نامه شماره ۹۹۱۰۰۹۰۳۰  مورخ ۳۰/۹/۹۹ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز(ازجامعه حسابداران رسمی) منضم به دو جلد گزارش حسابرس مستقل درارتباط با صورت خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها وهزینه ها ، ترازآزمایشی وجداول مقایسه ای بودجه مصوب وعملکرد ،  مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال۱۳۹۸ شورای اسلامی نصیرشهر درجلسه مطرح  و پس از بحث ومذاکرات لازم تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید.

مصوبه شورا = براساس بند ۳۱  ماده ۸۰ قانون شوراها مقررگردید شورای اسلامی نسخه ای از گزارش حسابرسی مزبور را جهت اطلاع عموم منتشر و نسخه ای از آن را به شورای اسلامی شهرستان و استان  و سایر مراجع ذیربط بمنظور بررسی مفاد گزارش ارسال فرمایند.

بند۳- نامه شماره ۹۹۱۰۰۹۰۳۰ مورخ ۳۰/۹/۹۹ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز(ازجامعه حسابداران رسمی) منضم به سه جلد گزارش حسابرس مستقل درارتباط با درآمدها وهزینه ها وصورت مالی و تفریغ بودجه ،  مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال۱۳۹۸ شهرداری نصیرشهر که مستند به بند۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور درجلسات کمیسیونهای داخلی شورای اسلامی مورد بررسی قرارگرفته و سرانجام بمنظور اتخاذ تصمیم قانونی به جلسه علنی شورای اسلامی ارجاع  وپس از بحث ومذاکرات لازم تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید.

مصوبه شورا = براساس بند ۳۰  ماده ۸۰ قانون شوراها با عنایت به نظریه موسسه حسابرسی که  عملکرد مالی شهرداری منتهی به پایان سال ۱۳۹۸ را مشروط به برطرف کردن برخی اشکالات موردی ، بطور کلی عملکرد شهرداری مطلوب ارزیابی گردیده است ، مورد تصویب قرار گرفت و  مقررگردید شهردار محترم نسخه ای از گزارش حسابرسی مزبور را جهت استحضار فرمانداری محترم وسایر مراجع ذیربط بمنظور بررسی مفاد گزارش ارائه و خلاصه گزارش توجیهی را براساس مقررات قانونی به شورای اسلامی ارسال فرمایند.

شماره صورتجلسه ۱۹۱ مورخ ۲۳/۱۰/۹۹

بند۱- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۳۰۴۷/۹۹ مورخ ۱۶/۱۰/۹۹  بنا به درخواست معاونت خدمات شهری شهرداری ، پیشنهاد نموده نسبت به واگذاری امور مربوط به نظافت شهری به پیمانکار واجد شرایط ازطریق برگزاری مناقصه عمومی و براساس قیمت پایه کارشناسان رسمی دادگستری بشماره ۱۵۰۷-۹۹ مورخ ۲۹/۹/۹۹ از اول سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ با قیمت ماهیانه مبلغ ۵٫۸۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت محیط زیست و خدمات شهری (۲) برنامه طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند ۲۰۳ اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۱۴  ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد واگذاری امور مربوط به نظافت شهری به پیمانکار واجد شرایط ازطریق برگزاری مناقصه عمومی و براساس قیمت پایه کارشناسان رسمی دادگستری بشماره ۱۵۰۷-۹۹ مورخ ۲۹/۹/۹۹ از اول سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۰ با قیمت ماهیانه مبلغ ۵٫۸۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت محیط زیست و خدمات شهری (۲) برنامه طرح های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند ۲۰۳ با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.ضمناً درصورت احتمال افزایش فاحش در دستمزد کارگران درکشور بامصوبات جدیدکشوری در میانه سال ۱۴۰۰ و نیاز به افزایش دستمزد میبایست شهرداری از شورای اسلامی درخواست مجوز نماید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۳۳۸۹/۹۹  مورخ ۲۲/۱۰/۹۹ پیشنهاد نموده  نسبت به پرداخت مبلغ ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه تعداد ۴ مورد گزارش کارشناسی توسط مهندس سیدعلی کیائی کارشناس رسمی دادگستری مربوط به سالهای ۹۶ و ۹۷ از محل بودجه ۹۹ ماموریت خدمات مدیریت(۵) برنامه تحول اداری و مدیریت عملکرد(۵۰۳) خدمت “دیون” در وجه مهندس سیدعلی کیائی اقدام نماید.

مصوبه شورا = با پیشنهاد پرداخت مبلغ ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه تعداد ۴ مورد گزارش کارشناسی توسط مهندس سیدعلی کیائی کارشناس رسمی دادگستری مربوط به سالهای ۹۶ و ۹۷ از محل بودجه ۹۹ ماموریت خدمات مدیریت(۵) برنامه تحول اداری و مدیریت عملکرد(۵۰۳) خدمت “دیون”   ، ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

صورتجلسات ومصوبات شورا در بهمن ماه ۹۹

شماره صورتجلسه ۱۹۲ مورخ ۱۴/۱۱/۹۹

بند۱- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۳۸۰۴/۹۹ مورخ ۱/۱۱/۹۹ بنا به درخواست مدیر شرکت پیمانکاری فراز مهر فدک “مجری پروژه احداث ساختمان موتوری شهرداری نصیرشهر ” ، پیشنهاد نموده به جهت افزایش حجم قرارداد فیمابین بشماره ۵۹۴۸۲/۹۹ مورخ ۳/۸/۹۹  پروژه احداث ساختمان موتوری شهرداری نصیرشهر براساس شرایط عمومی پیمان و درخواست پیمانکار ، نسبت به افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد مذکور از محل بودجه ۹۹ ماموریت خدمات مدیریت(۵) برنامه تحول اداری ومدیریت عملکرد (۵۰۳) و “پروژه احداث ساختمان موتوری” اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها باپیشنهاد افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد شرکت پیمانکاری فراز مهر فدک “مجری پروژه احداث ساختمان موتوری شهرداری نصیرشهر  مطابق شرایط عمومی پیمان و از محل بودجه ۹۹ ماموریت خدمات مدیریت(۵) برنامه تحول اداری و مدیریت عملکرد (۵۰۳) و “پروژه احداث ساختمان موتوری” ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۳۷۵۷/۹۹ مورخ ۳۰/۱۰/۹۹  به انضمام تصویر صورتجلسه کمیته پشتیبانی طرح تکمیلی مدیریت بیماری کرونا (طرح شهید قاسم سلیمانی) ، پیشنهاد نموده در راستای پشتیبانی طرح تکمیلی مدیریت بیماری کرونا (طرح شهید قاسم سلیمانی) شهرستان رباط کریم نسبت به تامین تعداد یکصد عدد چراغ قوه کوچک ، روکش نیلونی به تعداد ۴۵٫۰۰۰ و شیلد به تعداد ۱۰۰۰ (یکهزار) عدد  تاسقف مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶) و برنامه   ۶۰۱ و خدمت “کمک به بخش عمومی” هزینه نماید. 

مصوبه شورا = براساس بند ۳۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد هزینه ای تاسقف مبلغ ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶) و برنامه   ۶۰۱ و خدمت “کمک به بخش عمومی” بمنظور تامین تعداد یکصد عدد چراغ قوه کوچک ، روکش نیلونی به تعداد ۴۵٫۰۰۰ و شیلد به تعداد ۱۰۰۰ (یکهزار) عدد  جهت پشتیبانی از طرح تکمیلی مدیریت بیماری کرونا (طرح شهید قاسم سلیمانی) شهرستان رباط کریم درصورت  تامین اعتبار و پایدار نمودن اعتبار ردیف مربوطه در اصلاح ومتمم بودجه سالجاری ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۳-    شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۳۵۶۸/۹۹ مورخ ۲۵/۱۰/۹۹ منضم به تصویر نامه اداره ورزش وجوانان شهرستان رباط کریم مبنی بر درخواست مکانی مناسب برای ایجاد و راه اندازی خانه جوان در نصیرشهر ، پیشنهاد نموده نسبت به اختصاص یک اتاق در فرهنگسرای بهشت برای تاسیس و راه اندازی خانه جوان در نصیرشهر اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۵  ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد شهرداری درخصوص اختصاص یک اتاق در فرهنگسرای بهشت برای تاسیس و راه اندازی خانه جوان  جهت سهولت درامور ورزشی جوانان نصیرشهری ، ضمن تنظیم توافقنامه صرفاً برای مدت یکسال بصورت رایگان بارعایت مقررات قانونی موافقت و بتصویب رسید.

شماره صورتجلسه ۱۹۳مورخ ۱۵/۱۱/۹۹

بند۱- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۴۱۷۵/۹۹ مورخ ۰۸/۱۱/۹۹ بنا به درخواست مدیر شرکت پیمانکاری آژنگ رهاب “مجری پروژه دیوارکشی محوطه شهرداری  ” ، پیشنهاد نموده به جهت افزایش حجم قرارداد فیمابین بشماره ۶۱۶۹۸/۹۹ مورخ ۲۰/۹/۹۹  پروژه دیوارکشی محوطه شهرداری  براساس شرایط عمومی پیمان و درخواست پیمانکار ، نسبت به افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد مذکور از محل بودجه ۹۹ ماموریت خدمات مدیریت (۵ ) برنامه   (۵۰۳) و “طرح بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری ” اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها باپیشنهاد افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد شرکت پیمانکاری آژنگ رهاب مجری پروژه دیوارکشی محوطه شهرداری مطابق شرایط عمومی پیمان و از محل بودجه ۹۹ ماموریت خدمات مدیریت (۵ ) برنامه  (۵۰۳) و “طرح بازسازی و تعمیرات اساسی ساختمان اداری ”  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۳۹۱۷/۹۹ مورخ ۴/۱۱/۹۹ و بنا به درخواست انجمن حمایت از زندانیان بشماره ۱۴۹-۹۹/الف/ن مورخ ۱۶/۶/۹۹ ، پیشنهاد نموده  بابت تامین نیازمندیهای خانواده های تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان شهرستان رباط کریم در طول سال ، مطابق بند”ب” مصوبه شماره ۱۰ مورخ ۲۵/۰۲/۹۹ جلسه هیات مدیره ،  نسبت به پرداخت مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل بودجه۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶) و برنامه   ۶۰۱ و خدمت “کمک به موسسات خصوصی”  در وجه انجمن حمایت از زندانیان شهرستان رباط کریم  اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۷ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد پرداخت مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل بودجه۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶) و برنامه   ۶۰۱ و خدمت “کمک به موسسات خصوصی”  بابت تامین نیازمندیهای خانواده های تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان شهرستان رباط کریم در طول سال ، مطابق بند”ب” مصوبه شماره ۱۰ مورخ ۲۵/۰۲/۹۹ جلسه هیات مدیره ،  در وجه انجمن حمایت از زندانیان  شهرستان رباط کریم درصورت  تامین اعتبار و پایدار نمودن اعتبار ردیف مربوطه در اصلاح ومتمم بودجه سالجاری ضمن رعایت مقررات قانونی موافقت و بتصویب رسید.

شماره صورتجلسه ۱۹۴مورخ ۱۸/۱۱/۹۹

بند۱- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۴۲۴۸/۹۹ مورخ ۱۱/۱۱/۹۹ بنا به درخواست مدیر شرکت پیمانکاری آژنگ رهاب “مجری پروژه تعویض و ترمیم جداول معابر سطح شهر ” ، پیشنهاد نموده به جهت افزایش حجم قرارداد فیمابین بشماره ۶۱۲۱۰/۹۹ مورخ ۱۱/۹/۹۹  پروژه تعویض و ترمیم جداول معابر سطح شهر  براساس شرایط عمومی پیمان و درخواست پیمانکار ، نسبت به افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد مذکور از محل بودجه ۹۹ ماموریت حمل و نقل و ترافیک(۴ ) برنامه بهبود عبور ومرور  (۴۰۲) و “طرح نصب وترمیم ، سنگدال و جداول” اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها باپیشنهاد افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد شرکت پیمانکاری آژنگ رهاب مجری پروژه تعویض و ترمیم جداول معابر سطح شهر  مطابق شرایط عمومی پیمان و از محل بودجه ۹۹ ماموریت حمل و نقل و ترافیک(۴ ) برنامه بهبود عبور ومرور  (۴۰۲) و “طرح نصب وترمیم ، سنگدال و جداول” ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

شماره صورتجلسه ۱۹۵ مورخ ۱۹/۱۱/۹۹

بند۱-    شهردار محترم طی لایحه شماره  ۶۴۴۵۸/۹۹ مورخ ۱۴/۱۱/۹۹  وپیوست تصویر نامه شماره ۱۱۶۸۵/۱/۲۹۲۹ مورخ ۱۲/۱۱/۹۹ فرماندار محترم رباط کریم ، پیشنهاد نموده در راستای استمرار اجرای رزمایش کمک های مؤمنانه در ایام سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، ، جهت تهیه و توزیع تعداد ۲۰۰ بسته حمایتی بین خانواده های آسیب پذیر نصیرشهری  مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعی(۶)و برنامه ۶۰۱ وخدمت “کمک به بخش عمومی” به حساب شماره  ۱۱۳۵۴۴۶۲۰۰۰۹ بنام رزمایش کمکهای مومنانه واریز نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲  ماده ۸۰ قانون شوراها و در راستای استمرار اجرای رزمایش کمک های مؤمنانه در ایام سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ، با تهیه و توزیع تعداد ۲۰۰ بسته حمایتی بین خانواده های آسیب پذیر نصیرشهری   با واریز مبلغی تا سقف  ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعی(۶)و برنامه ۶۰۱ وخدمت “کمک به بخش عمومی” به حساب شماره  ۱۱۳۵۴۴۶۲۰۰۰۹ بنام رزمایش کمکهای مومنانه درصورت  تامین اعتبار و پایدار نمودن اعتبار ردیف مربوطه در اصلاح ومتمم بودجه سالجاری ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۴۴۶۳/۹۹ مورخ ۱۴/۱۱/۹۹ منضم به تصویر نامه هلال احمر شهرستان رباط کریم  مبنی بر درخواست مکانی مناسب برای ایجاد و راه اندازی خانه هلال احمر در نصیرشهر ، پیشنهاد نموده نسبت به اختصاص یک اتاق در فرهنگسرای بهشت برای تاسیس و راه اندازی خانه هلال احمر در نصیرشهر اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند۵ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد شهرداری درخصوص اختصاص یک اتاق در فرهنگسرای بهشت برای تاسیس و راه اندازی خانه هلال احمر  جهت سهولت درامور پشتیبانی عملیات امدادونجات  نصیرشهر ، ضمن تنظیم توافقنامه صرفاً برای مدت یکسال بصورت رایگان بارعایت مقررات قانونی موافقت و بتصویب رسید.

شماره صورتجلسه ۱۹۶مورخ ۲۰/۱۱/۹۶

بند۱- لایحه پیشنهادی شماره ۱۸۹۰۰/۱۱۰۵۳ مورخ ۵/۱۱/۹۹  مدیر محترم اداره آبفاء نصیرشهر درخصوص اخذ مجوز  اعمال ودریافت ماده ۷  از مشترکین با عنایت به افزایش روز افزون هزینه های احداث شبکه های فاضلاب بمنظورجبران بخشی از هزینه های مزبور با استفاده از ظرفیت های ماده۷ به استناد مصوبات جلسه مورخ ۱۶/۶/۹۴ شورای اقتصاد و تبصره ۱۴ ابلاغیه وزیر محترم نیرو بشماره ۹۹/۱۲۷۴۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۲۸/۱/۹۹ بشرح جدول زیر (الف) به ازای هر متر مکعب مصرفی علاوه بر تعرفه های مصوب قانونی بعنوان سهم ماده ۷ آب بهاء در ماه موافقت و از مشترکین با رعایت شرایط و ضوابط این مصوبه اقدام ودرجهت اجرای موارد فوق الذکر در نصیرشهر هزینه نماید.

(الف)

طبقات مصرف (مترمکعب درماه ) مبلغ پیشنهادی ماده ۷ به ازای هرمتر مکعب (ریال)
   ۰             >        ×             >          ۵ معاف
    ۵             >        ×             >         ۱۵ ۶٫۰۰۰
  ۱۵            >        ×             >        ۳۰ ۹٫۰۰۰
       ۳۰             >        ×             >       ۵۰ ۱۲٫۰۰۰
                      ۵۰         >            × ۱۵٫۰۰۰
کاربری غیر خانگی ۱۲٫۰۰۰

تبصره(۱)

   کلیه فضاهای اصلی مساجد ، حسینیه ها، موسسات قرآنی ،دارالقرآن ها و حوزه های علمیه ،گلزارشهدا،یادمان شهدا، امامزاده ها و مکانهای مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون از پرداخت مبالغ مندرج در بند “الف” به عنوان سهم ماده (۷) معاف میباشند. این حکم شامل مکانهای تجاری وابسته به آنها نمی باشد.

تبصره (۲)

مراکز نگهداری ایتام وافراد بی سرپرست ، مراکز شبانه روزی نگهداری از معلولین و مراکز آموزشی دولتی  از پرداخت مبالغ مندرج در بند”الف”بعنوان سهم ماده(۷) معاف میباشند.

تبصره(۳)

شرکت آب و فاضلاب جنوبغربی استان تهران موظف است سالانه گزارشی از عملکرد وصولی و هزینه کرد مبالغ دریافتی از ماده (۷) را براساس این مصوبه به شورای اسلامی نصیرشهر ارائه نماید.

تبصره(۴)

اعتبار این مصوبه از تاریخ لازم الاجرا شدن به مدت ۵ سال میباشد و نرخ ماده ۷ مذکور در بند “الف” از ابتدای سال دوم ، هرساله به میزان ۲۵% نسبت به سال قبل افزایش می یابد.

تبصره(۵)

مفاد این مصوبه از تاریخ لازم الاجرا شدن ، جایگزین مصوبات قبلی ابلاغی شورای اسلامی در خصوص ماده ۷ میگردد.

“متن مصوبه شورا ”

براساس بندهای۲ ،۴ و۵ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اعمال ودریافت سهم ماده ۷  از مشترکین به جهت افزایش روز افزون هزینه های احداث شبکه های فاضلاب و بمنظورجبران بخشی از هزینه های مزبور با استفاده از ظرفیت های ماده۷ به استناد مصوبات جلسه مورخ ۱۶/۶/۹۴ شورای اقتصاد و تبصره ۱۴ ابلاغیه وزیر محترم نیرو بشماره ۹۹/۱۲۷۴۴/۲۰/۱۰۰ مورخ ۲۸/۱/۹۹ بشرح جدول اصلاحی :

(الف)

طبقات مصرف (مترمکعب درماه ) مبلغ مصوب ماده ۷ به ازای هرمتر مکعب (ریال)
   ۰             >        ×             >          ۵ معاف
    ۵             >        ×             >         ۱۵ ۴٫۰۰۰
  ۱۵            >        ×             >        ۳۰ ۷٫۰۰۰
       ۳۰             >        ×             >       ۵۰ ۹٫۰۰۰
                      ۵۰         >            × ۱۰٫۰۰۰
کاربری غیر خانگی ۱۲٫۰۰۰

به ازای هر متر مکعب مصرفی علاوه بر تعرفه های مصوب قانونی بعنوان سهم ماده ۷ آب بهاء در ماه با رعایت تبصره های پنج گانه و مقررات حاکم بر آبفاء موافقت و بتصویب رسید و مقررشد آبفاء با رعایت شرایط و ضوابط این مصوبه اقدام ودرجهت اجرای موارد فوق الذکر در نصیرشهر هزینه نموده و گزارشی از عملکرد وصولی و هزینه کرد مبالغ حاصل از اجرای سهم ماده ۷ کتباً به شورای اسلامی گزارش گردد.

 

شماره صورتجلسه ۱۹۷ مورخ ۲۸/۱۱/۹۹

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره۶۴۹۱۳/۹۹ مورخ ۲۱/۱۱/۹۹ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه لکه گیری نوارهای حفاری ادارات در معابر اصلی سطح شهر با قلوه بتن و آسفالت (خیابانهای امام خمینی(ره) ، خیابان نهم دی، ورودی ده حسن ، امام حسین(ع)، بلوار ولایت و بلوار امام خمینی(ره) )     با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۲۲٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۹۹ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲) وطرح لکه گیری و ترمیم ونگهداری آسفالت و ابنیه  ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه لکه گیری نوارهای حفاری ادارات در معابر اصلی سطح شهر با قلوه بتن و آسفالت (خیابانهای امام خمینی(ره) ، خیابان نهم دی، ورودی ده حسن ، امام حسین(ع)، بلوار ولایت و بلوار امام خمینی(ره) ) با اعتباری تاسقف مبلغ  ۲۲٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۹۹ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲) وطرح لکه گیری و ترمیم ونگهداری آسفالت و ابنیه و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۵۰۸۷/۹۹ مورخ ۲۷/۱۱/۹۹ بنا به درخواست مدیر شرکت پیمانکاری ابنیه گستر فضل “مجری پروژه فاز دوم کفپوش روفیوژ میانی جاده ساوه  ، پیشنهاد نموده به جهت افزایش حجم قرارداد فیمابین بشماره ۶۲۰۴۴/۹۹ مورخ ۲۶/۹/۹۹   پروژه فاز دوم کفپوش روفیوژ میانی جاده ساوه  براساس شرایط عمومی پیمان و درخواست پیمانکار ، نسبت به افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد مذکور از محل بودجه ۹۹ ماموریت حمل ونقل و ترافیک (۴) ” برنامه بهبود عبور و مرور شهری (۴۰۲) وطرح لکه گیری ، ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه ” اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها باپیشنهاد افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد شرکت پیمانکاری ابنیه گستر فضل “مجری پروژه فاز دوم کفپوش روفیوژ میانی جاده ساوه    مطابق شرایط عمومی پیمان و از محل بودجه ۹۹ ماموریت حمل ونقل و ترافیک (۴) ” برنامه بهبود عبور و مرور شهری (۴۰۲) وطرح لکه گیری ، ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه ” ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

صورتجلسات ومصوبات شورا در اسفند ماه ۹۹

شماره صورتجلسه ۱۹۸ مورخ ۰۲/۱۲/۹۹

بند۱-  شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۳۷۲۰/۹۹ مورخ ۳۰/۱۰/۹۹  منضم به  ۴ جلد بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری نصیرشهر و موسسات وابسته که با رعایت دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور و با لحاظ قراردادن ماده ۶۷ قانون شهرداریها مجموعاً با سقف برآورد مبلغ ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال درقالب وظایف تعیین شده شامل:

 * الف) مجموع مصارف فصول اقتصادی (هزینه های جاری) به مبلغ  ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال

 * ب) مجموع فصول تملک دارایی های مالی سرمایه ای( هزینه های عمرانی) به مبلغ ۱۶۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

 *ج) مبلغ ۶۷٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال دیون (پرداخت بدهی قطعی شده سنواتی) ،

تهیه و بمنظور تصویب شورای اسلامی تقدیم گردیده بود مطرح و تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید.

مصوبه شورا = بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری نصیرشهر و سازمانهای وابسته که درجلسات کمیسیونهای داخلی شورای اسلامی بخصوص کمیسیون اداری مالی (برنامه و بودجه) مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به صحن علنی شورا ارجاع شده بود ضمن استماع بیانات رئیس کمیسیون مزبور و نکته نظرات شهردار محترم و مسئولین مالی شهرداری درخصوص چگونگی رعایت ماده ۶۷ قانون شهرداریها مبنی بر تخصیص حدوداً  ۴۸/۴۲ درصد از مجموع عواید پیش بینی شده جهت اجرای وظایف عمران شهری  سرانجام مستند به بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشورو… بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شهرداری وسازمانهای وابسته مجموعاً به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال درقالب وظایف تعیین شده ذیل:

 * الف) مجموع مصارف فصول اقتصادی (هزینه های جاری) به مبلغ  ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال

 * ب) مجموع فصول تملک دارایی های مالی سرمایه ای( هزینه های عمرانی) به مبلغ ۱۶۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

 *ج) مبلغ ۶۷٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال دیون (پرداخت بدهی قطعی شده سنواتی) ،

به اتفاق مورد تصویب قرار گرفت و مستند به تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون شهرداریها  مقررگردید پس از مهروامضاء مجلدهای بودجه  توسط رئیس شورا ی اسلامی ، سه جلد آن بمنظور سیرمراحل قانونی عیناً به شهرداری محترم اعاده گردد.ضمناً مقررشد شهردار محترم ضمن دراولویت قراردادن پروژه های نیمه تمام ، مکلف وموظف خواهد بود ردیف های مربوط به تملک داراییهای سرمایه ای را با محاسبه دقیق هزینه پروژه ها وذکر مشخصات فنی برحسب مورد از شورای اسلامی کسب مجوز نمایند.

 

بند۲- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۵۱۸۸/۹۹ مورخ ۲۸/۱۱/۹۹ بنا به درخواست مدیر شرکت پیمانکاری فراز مهر فدک “مجری پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره ، پیشنهاد نموده به جهت افزایش حجم قرارداد فیمابین بشماره ۵۲۲۸۴/۹۹ مورخ ۳۱/۲/۹۹   پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره  به همراه رختکن و بخش اداری  براساس شرایط عمومی پیمان و درخواست پیمانکار ، نسبت به افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد مذکور از محل بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعی(۶) ” کمک به احداث اماکن ورزشی و پروژه احداث سالن های ورزشی /ساختمان وسایر مستحدثات ” اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها باپیشنهاد افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد شرکت پیمانکاری فراز مهر فدک “مجری پروژه تکمیل سالن ورزشی چند منظوره به همراه رختکن و بخش اداری  مطابق شرایط عمومی پیمان و از محل بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعی(۶) “طرح کمک به احداث اماکن ورزشی و پروژه احداث سالن های ورزشی /ساختمان وسایر مستحدثات ” ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

شماره صورتجلسه ۱۹۹ مورخ ۱۲/۱۲/۹۹

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره۶۵۵۸۶/۹۹ مورخ ۵/۱۲/۹۹ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه لکه گیری معابر فرعی سطح شهر درقالب طرح استقبال از بهار را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۹۹ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲) وطرح زیرسازی و آسفالت معابر موجود و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه لکه گیری معابر فرعی سطح شهر درقالب طرح استقبال از بهار ا با اعتباری تاسقف مبلغ  ۲۳٫۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۹۹ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲) وطرح زیرسازی و آسفالت معابر موجود و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره  ۶۵۸۶۵/۹۹ مورخ ۱۲/۱۲/۹۹  پیشنهاد نموده نسبت به اجرای تکمیل کفپوش براساس طرح ابلاغی در روفیوژ  میانی جاده ساوه (فاز سوم)  را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۹۹ ماموریت حمل ونقل وترافیک(۴)برنامه ۴۰۲ وطرح “نصب وترمیم سنگدال،جداول ورفوژها”  و  ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای تکمیل کفپوش براساس طرح ابلاغی در روفیوژ  میانی جاده ساوه (فاز سوم)  را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۹۹ ماموریت حمل ونقل وترافیک(۴)برنامه ۴۰۲ وطرح “نصب وترمیم سنگدال،جداول ورفوژها”  و  ازطریق برگزاری مناقصه عمومی  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

شماره صورتجلسه ۲۰۰مورخ ۱۶/۱۲/۹۹

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۳۴۹۶۰/د/۹۹  مورخ ۱۴/۱۲/۹۹  منضم به تعرفه پیشنهادی ارزش معاملاتی ابنیه و ساختمانهای حوزه شهرداری نصیرشهرجهت اجرا درسال ۱۴۰۰ که براساس تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در ۱۲ صفحه و۲۹ ردیف و آیتم تهیه و تدوین گردیده  و درجلسات کمیسیونهای داخلی شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته بود، مطرح و  پس از بحث و مذاکرات لازم تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید.

مصوبه شورا = براساس بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشورو… “تعرفه پیشنهادی ارزش معاملاتی ابنیه و سازه های مختلف همراه با تاسیسات موجود مشتمل بر ۱۲ صفحه و ۲۹  ردیف و آیتم ها و شرایط مختلف سازه های ساختمانی درموقعیت های مختلف شهری جهت اجرا در سال ۱۴۰۰ پس از اصلاحاتی به اتفاق آراء مورد تصویب قرارگرفت و مقررگردید پس از  مهر و امضای رئیس شورای اسلامی دونسخه آن عیناً جهت سیرمراحل قانونی واعمال ماده ۵۷ قانون شهرداریها و اقدام لازم به شهرداری محترم اعاده گردد.”

بند۲- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۵۷۴۴/۹۹ مورخ ۱۰/۱۲/۹۹ بنا به درخواست مدیر شرکت پیمانکاری فراز مهر فدک “مجری پروژه احداث سالنهای والیبال و تنیس  ، پیشنهاد نموده به جهت افزایش حجم قرارداد فیمابین بشماره ۶۱۱۲۰/۹۹ مورخ ۹/۹/۹۹   پروژه احداث سالن های والیبال و تنیس   براساس شرایط عمومی پیمان و درخواست پیمانکار ، نسبت به افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد مذکور از محل بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعی(۶) ” کمک به احداث اماکن ورزشی ” اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها باپیشنهاد افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد شرکت پیمانکاری فراز مهر فدک “مجری پروژه تکمیل سالن های والیبال و تنیس  مطابق شرایط عمومی پیمان و از محل بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی و اجتماعی(۶) “طرح کمک به احداث اماکن ورزشی ” ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

شماره صورتجلسه ۲۰۱مورخ ۱۹/۱۲/۹۹

بند۱- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۶۱۱۹/۹۹ مورخ ۱۷/۱۲/۹۹ بنا به درخواست مدیر شرکت پیمانکاری فرازان دژپرهام  “مجری پروژه لکه گیری معابر فرعی سطح شهر درقالب طرح استقبال ازبهار  ، پیشنهاد نموده به جهت افزایش حجم قرارداد فیمابین بشماره ۶۳۵۳۳/۹۹ مورخ ۲۴/۱۰/۹۹  پروژه لکه گیری معابر فرعی سطح شهر درقالب طرح استقبال ازبهار  براساس شرایط عمومی پیمان و درخواست پیمانکار ، نسبت به افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد مذکور از محل بودجه ۹۹ ماموریت حمل ونقل و ترافیک (۴ ) برنامه ۴۰۲ و پروژه لکه گیری وترمیم آسفالت معابر سطح شهر” اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها باپیشنهاد افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد شرکت پیمانکاری فرازان دژپرهام  “مجری پروژه لکه گیری معابر فرعی سطح شهر درقالب طرح استقبال ازبهار  مطابق شرایط عمومی پیمان و از محل بودجه ۹۹ ماموریت حمل ونقل و ترافیک (۴ ) برنامه ۴۰۲ و پروژه لکه گیری وترمیم آسفالت معابر سطح شهر”  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۳۵۰۳۰/د/۹۹  مورخ  ۱۶/۱۲/۹۹  پیشنهاد نموده باعنایت به اتمام قرارداد اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح نصیرشهر نسبت به واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح نصیرشهر به بخش خصوصی بصورت استیجاری با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری بشماره ۱۲۹-۹۹ مورخ ۱۴/۱۲/۹۹  وازطریق برگزاری مزایده عمومی  اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۵ ماده ۸۰ قانون وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و… با انعقاد قرارداد واگذاری بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی سطح نصیرشهر به بخش خصوصی بصورت استیجاری با قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری بشماره ۱۲۹-۹۹ مورخ ۱۴/۱۲/۹۹  وازطریق برگزاری مزایده عمومی  به مدت یکسال تا پایان سال ۱۴۰۰ طبق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری و ازطریق برگزاری مزایده عمومی  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

صورتجلسات ومصوبات شورا در فروردین ماه ۱۴۰۰

شماره صورتجلسه ۲۰۲ مورخ ۱۷/۰۱/۱۴۰۰

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۷۱۰۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰  مطابق نامه معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان رباط کریم بشماره ۱۲۴۱۹/۱/۲۹۲۹ مورخ ۲/۱۲/۹۹ منضم به بند ۲  (۳،۱۴) صورتجلسه مورخ ۲۹/۱۰/۹۹ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان رباط کریم ، پیشنهاد نموده  نسبت به عقد قرارداد با یکی از دوکمپ های مجاز ترک اعتیاد شهرستان رباط کریم(افتادگان به پا خواسته و یا نوای امید رهایی ) جهت ساماندهی و پذیرش معتادان متجاهری که در محدوده نصیرشهر تردد و شناسایی شده باشند به تعداد ۲۰ نفر و به مدت سه ماه با هزینه ای به مبلغ ۶۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  ازمحل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت فرهنگی واجتماعی (۶)برنامه ۶۰۱ وخدمت “کمک به موسسات خصوصی ” بصورت ترک تشریفات مناقصه  اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۴ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد عقد قرارداد با یکی از دوکمپ های مجاز ترک اعتیاد شهرستان رباط کریم    (افتادگان به پا خواسته و یا نوای امید رهایی ) جهت ساماندهی و پذیرش معتادان متجاهری که در محدوده نصیرشهر تردد و شناسایی شده باشند به تعداد ۲۰ نفر و به مدت سه ماه با هزینه ای تاسقف مبلغ ۶۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  ازمحل بودجه ۹۹ ماموریت فرهنگی واجتماعی (۶)برنامه ۶۰۱ وخدمت “کمک به موسسات خصوصی ” ازطریق ترک تشریفات مناقصه ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

۲۰۳-۱۸/۱/۱۴۰۰-

بند۱- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۳۵۷۳۲/د/۹۹ مورخ ۰۸/۰۱/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده با توجه به اتمام زمان قرارداد واگذاری امورخدمات شهری شهرداری اعم از نظافت رفت و روب ، جمع آوری و حمل زباله های شهری به بخش خصوصی درپایان سال۹۹ و به جهت اهمیت موضوع تا تعیین پیمانکار جدید ازطریق برگزاری مناقصه عمومی ، نسبت به تمدید قرارداد به مدت دو ماه (فروردین و اردیبهشت۱۴۰۰)  طبق نظریه جدیدهیات کارشناسان رسمی دادگستری با مبلغی ماهیانه ۵٫۸۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  با پیمانکار فعلی (شرکت کارسازان توسعه خدمات ایرانیان  ) اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد تمدید دو ماهه قرارداد واگذاری امورخدمات شهری شهرداری با شرکت کارسازان توسعه خدمات ایرانیان (پیمانکار فعلی) به دلیل اهمیت موضوع تا تعیین پیمانکار جدید ازطریق برگزاری مناقصه عمومی  با  هزینه ای مطابق نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری ماهیانه تاسقف مبلغ  ۵٫۸۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  از محل اعتبارات مربوطه در بودجه مصوب سالجاری  ، ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها مورد موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۶۷۹۴/۹۹ مورخ ۲۵/۱۲/۹۹ بنا به درخواست مدیر شرکت پیمانکاری پرلیت خشت   “مجری پروژه فاز دوم کمربندی وهن آباد” ، پیشنهاد نموده به جهت افزایش حجم قرارداد فیمابین بشماره ۶۰۹۹۴/۹۹ مورخ ۵/۹/۹۹  پروژه فاز دوم کمربندی وهن آباد براساس شرایط عمومی پیمان و درخواست پیمانکار ، نسبت به افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد مذکور از محل بودجه ۹۹ ماموریت حمل ونقل و ترافیک (۴ ) برنامه ۴۰۲ و طرح زیرسازی وآسفالت معابر موجود  اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها باپیشنهاد افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد شرکت پیمانکاری پرلیت خشت   “مجری پروژه فاز دوم کمربندی وهن آباد” ، مطابق شرایط عمومی پیمان و از محل بودجه ۹۹ ماموریت حمل ونقل و ترافیک (۴ ) برنامه ۴۰۲ و طرح زیرسازی وآسفالت معابر موجود  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۳-    نامه شماره ۱۲۰۱ مورخ ۸/۱/۱۴۰۰ کمیسیون اداری مالی (برنامه وبودجه) شورای اسلامی منضم به ۴ جلد بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی نصیرشهر که دراجرای بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداریهای کشور و دستورالعمل مدیرکل محترم امورشهری وشوراهای استان  و بند ۸ ماده ۶ آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۸۴ هیئت محترم وزیران و به استناد بند ۱۲ ماده ۸۰   قانون شوراهای اسلامی کشور و با اعتبارات پیش بینی شده در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری نصیرشهر به مبلغ ۲٫۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تهیه و بمنظور تصویب شورای اسلامی تقدیم گردیده بود مطرح و تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید.

مصوبه شورا = بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی نصیرشهر کلاً به مبلغ ۲٫۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مطابق اعتبارات تخصیصی در بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری پس از استماع بیانات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی مبنی بر رعایت  قوانین و مقررات قانونی و مفاد بخشنامه و دستورالعمل بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداریها و شوراهای اسلامی و برابر میزان تخصیص داده شده از ناحیه شهرداری نصیرشهر تنظیم و تدوین گردیده است ، سرانجام مستند به بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشورو… بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی به اتفاق آراء به تصویب رسید ومقررشد مجلدهای آن دراجرای بند۸ ماده ۶ آئین نامه داخلی شورا مصوب ۱۳۸۴ هیئت محترم وزیران پس از مهروامضاء خزانه دار و رئیس شورای اسلامی یک نسخه آن جهت استحضار به فرمانداری محترم شهرستان رباط کریم و شورای اسلامی شهرستان و شورای اسلامی استان تقدیم گردد.

۲۰۴/۲۴/۱/۱۴۰۰

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۳۵۸۱۲/د/۱۴۰۰ مورخ ۲۳/۱/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده در راستای اجرای آئین نامه اموررفاهی کارکنان و همچنین احکام مرتبط با بودجه ، نسبت به پرداخت  مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هرسه ماه یکبار بابت هزینه خرید ارزاق وخواربار و کالاهای ضروری پرسنل بنا به تشخیص آقای شهردار ازمحل بودجه ۱۴۰۰ وخدمت “کمک های غیرنقدی”(۱۶۰۲۰۱ ) و بصورت ترک تشریفات مناقصه اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بندهای۲ و۱۴  ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد تهیه و خریداری ارزاق وخواربار و کالاهای ضروری پرسنل در هرسه ماه یکبار بنا به تشخیص آقای شهردار با هزینه ای تاسقف مبلغ  ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ وخدمت “کمک های غیرنقدی”(۱۶۰۲۰۱ ) و بصورت ترک تشریفات مناقصه با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

۲۰۵/۳۱/۱/۱۴۰۰

بند۱-شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۷۳۰۳/۱۴۰۰ مورخ  ۲۴/۱/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده نسبت به پرداخت حق الزحمه اعضای کمیسیونهای متشکله درشهرداری  از اول سال ۱۴۰۰ ، ازمحل اعتبارات بودجه۱۴۰۰ وخدمت “حق الجلسه” ردیف ۱۲۰۲۶ بشرح زیر اقدام نماید .

الف- پیشنهاد پرداخت حق الزحمه ماهیانه بابت عضویت ومسئولیت اعضاي محترم كميسيونهاي بدوی وتجدید نظرماده ۱۰۰  مبلغ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ب- پیشنهاد پرداخت حق الزحمه ماهیانه بابت عضویت ومسئولیت اعضاي محترم كميسيون  ماده ۷۷ قانون شهرداریها به مبلغ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ،

ج- پیشنهاد پرداخت حق الزحمه ماهیانه بابت عضویت ومسئولیت اعضاي محترم كميسيونهای معاملات (عالی ، متوسط) ، تحویل کالا و خدمات موضوع مواد ۶ و۱۱ و۱۲ آئین نامه مالی شهرداریها به مبلغ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ،

د- پیشنهاد پرداخت حق الزحمه ماهیانه بابت عضویت ومسئولیت اعضاي محترم كميسيون عالی سرمایه گذاری به مبلغ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

هـ – پیشنهاد پرداخت حق الزحمه ماهیانه بابت عضویت ومسئولیت اعضاي محترم كميسيون بند۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مبلغ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

و- پیشنهاد پرداخت حق الزحمه ماهیانه بابت عضویت ومسئولیت اعضاي محترم كميسيون ماده ۷(قطع اشجار) به مبلغ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ز- پرداخت حق الزحمه ماهیانه بابت عضویت ومسئولیت اعضاي محترم کمیته انضباطی  به مبلغ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ح – پرداخت حق الزحمه ماهیانه بابت عضویت درکمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداریها ماهیانه به مبلغ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ط-پرداخت حق الزحمه ذیحساب استانی  به مبلغ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ی – پرداخت حق الزحمه ماهیانه دبیران کلیه کمیسیونها به مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مصوبه شورا = با پیشنهاد شهرداری درخصوص پرداخت مبلغ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل اعتبارات بودجه۱۴۰۰ وخدمت “حق الجلسه” ردیف ۱۲۰۲۶ بعنوان حق الزحمه ماهیانه به هرکدام از اعضای کمیسیونهای متشکله فوق الذکر در شهرداری و مبلغ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بعنوان حق الزحمه ماهیانه به ذیحساب استانی  و همچنین مبلغ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به دبیران کلیه کمیسیونها و دبیرکمیسیون شورای اسلامی با رعایت مقررات قانونی مورد موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۷۵۵۰/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه پیاده روسازی را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) و برنامه (۴۰۲) و پروژه پیاده رو سازی (۴۰۲۰۱۰۱) و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه پیاده روسازی با اعتباری تاسقف مبلغ  ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) و برنامه (۴۰۲) و پروژه پیاده رو سازی (۴۰۲۰۱۰۱) و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۳- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۷۵۴۸/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه ترمیم جداول سطح شهر را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) و برنامه (۴۰۲) وطرح “نصب وترمیم ،سنگدال ،جداول و رفوژها”(۴۰۲۰۲) و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه ترمیم جداول سطح شهر با اعتباری تاسقف مبلغ  ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) و برنامه (۴۰۲) وطرح “نصب وترمیم ،سنگدال ،جداول و رفوژها”(۴۰۲۰۲) و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۴- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۷۵۴۵/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه احداث دارالقرآن را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶)و برنامه ۶۰۶ و طرح” احداث وتجهیز مجتمع های فرهنگی وهنری”(۶۰۶۰۲) وازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه احداث دارالقرآن با اعتباری تاسقف مبلغ  ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶)و برنامه ۶۰۶ و طرح” احداث وتجهیز مجتمع های فرهنگی وهنری”(۶۰۶۰۲) وازطریق برگزاری مناقصه عمومی  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۵- شهردار محترم طی لایحه شماره  ۶۷۵۵۸/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰  به استناد ماده ۳۵ آئین نامه مالی شهرداریها  پیشنهاد نموده جهت تسهیل در امور ،  انجام معاملات در سال ۱۴۰۰ را  تا میزان سقف معاملات متوسط به شهرداری واگذار و تفویض اختیارگردد.

مصوبه شورا = براساس تبصره ذیل بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد انجام معاملات در سال ۱۴۰۰ صرفاً تا میزان سقف معاملات متوسط به منظور تسهیل در امور با درنظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداری موافقت و بتصویب رسید.

صورتجلسات ومصوبات شورا در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

شماره صورتجلسه ۲۰۶ مورخ ۴/۲/۱۴۰۰

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره  ۶۴۶۱۶/۹۹ مورخ ۱۶/۱۱/۹۹ و پیوست ۴ نسخه اصلاحیه و متمم بودجه سال ۱۳۹۹  ، برحسب جدول مشروحه زیر ومقایسه بعمل آمده ،

 

بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ اصلاح ومتمم بودجه سال ۱۳۹۹
الف)  مجموع مصارف فصول هزینه ای

به  مبلغ  ۱۶۵٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

الف)  مجموع مصارف فصول هزینه ای به مبلغ۳۵۷٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ 

 ریال

ب) مجموع فصول تملک دارایی های سرمایه ای

( عمرانی) به مبلغ   ۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ب) مجموع فصول تملک دارایی های سرمایه ای( عمرانی) به مبلغ ۲۵۴٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال
ج) دیون(بدهی سنواتی)، تملک دارایی مالی به

مبلغ ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

ج)  دیون(بدهی سنواتی) تملک دارایی مالی به مبلغ  ۳۸٫۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
د) بستانکاران قطعی شده به مبلغ

۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

د) بستانکاران قطعی شده به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
  جمع کل      ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال جمع کل                 ۶۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال

که بارعایت بخشنامه بودجه سال۹۹ شهرداریهای کل کشور و ماده ۲۵ آئین نامه مالی شهرداریها تنظیم و جهت تصویب اصلاحیه فوق الذکر به شورای اسلامی ارسال شده بود که پس از استماع اظهارات رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورا مبنی براینکه مجموع بودجه مصوب وتعیین ارقام پیش بینی شده در اصلاح ومتمم بودجه دلالت بر افزایش۸۸٫۵ درصدی نسبت به بودجه مصوب میباشد فلذا مستند به ماده ۶۷ قانون شهرداریها با برآورد حدود ۵۸%فصول دارایی سرمایه ای و عمران شهری جهت اجرای پروژه های عمرانی محقق گردیده است، مطرح و بشرح زیر تصمیم گیری شد.

مصوبه شورا = براساس بند۱۲ ماده ۸۰   قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و… و پس از بررسیهای لازم و با درنظرگرفتن ماده ۶۷ قانون شهرداریها اصلاحیه ومتمم بودجه سال۱۳۹۹ شهرداری نصیرشهربه اتفاق آراء بتصویب رسید و مقررگردید پس از مهروامضاء رئیس شورای اسلامی   سه جلد آن جهت اعمال تبصره ذیل ماده۶۷ قانون شهرداریها و بمنظور سیرمراحل قانونی عیناً به شهرداری محترم اعاده فرمایند.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۷۵۵۶/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  در راستای اجرای ماده ۳۲ اصلاحی آئین نامه مالی شهرداریها موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ وماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور و…  نسبت به وصول و تقسیط بدهی مودیان (اعم از حقیقی و حقوقی ) تاسقف  مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بصورت اقساط حداکثر تا مدت یکساله با نظر شهردار تقسیط و اجرایی گردد.

مصوبه شورا = براساس بند ۸ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد وصول و تقسیط بدهی مودیان (اعم از حقیقی و حقوقی ) تاسقف  مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بصورت اقساط حداکثر مدت یکساله با نظر آقای شهردار به استناد ماده ۳۲ اصلاحی آئین نامه مالی شهرداریها و موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ وماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقای نظام مالی کشور و…  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

۲۰۷/۶/۲/۱۴۰۰

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۷۵۵۹/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه بهسازی و لکه گیری آسفالت جاده ساوه با مشارکت از محل ماده ۵۸ (کمک سازمان شهرداریها و دهیاریها ) را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۱۴٫۶۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) و برنامه بهبود عبور ومرور شهری (۴۰۲) و طرح لکه گیری ، ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه (۴۰۲۰۱) و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه بهسازی و لکه گیری آسفالت جاده ساوه با مشارکت از محل ماده ۵۸ (کمک سازمان شهرداریها و دهیاریها) با اعتباری تاسقف مبلغ  ۱۴٫۶۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) و برنامه بهبود عبور ومرور شهری (۴۰۲) و طرح لکه گیری ، ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه (۴۰۲۰۱) و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۷۶۵۶/۱۴۰۰  مورخ  ۴/۲/۱۴۰۰  برابر درخواست شماره ۴۷۷۷/م/۱۳ مورخ ۲۱/۱/۱۴۰۰ معاونت محترم سیاسی امنیتی واجتماعی فرمانداری  شهرستان رباط کریم پیشنهاد نموده  نسبت به  اختصاص تاکسی جهت بدرقه زندانیان شهرستان رباط کریم ازتاریخ ۱/۲/۱۴۰۰ لغایت ۳۰/۵/۱۴۰۰ (جمعاًمدت ۴ ماه) تاسقف مبلغ ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶) برنامه ۶۰۱ خدمت “کمک به بخش عمومی” هزینه نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۳۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اختصاص تاکسی جهت بدرقه زندانیان شهرستان ربا کریم باهزینه ای تاسقف  مبلغ ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶) برنامه ۶۰۱ خدمت “کمک به بخش عمومی”  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

۲۲/۲/۱۴۰۰-۲۰۸

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۷۹۶۸/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۰  و بنا به درخواست سازمان مدیریت پسماند شهرستانهای رباط کریم و بهارستان بشماره ۳۷۴ مورخ ۱۰/۱/۱۴۰۰ درخصوص پرداخت صورتحساب اسفند ماه ۹۹ با توجه به عدم ارائه مدارک تاپایان سال ۹۹ و عدم هزینه کرد از محل اعتبارات بودجه ۹۹ پیشنهاد نموده نسبت به پرداخت صورتحساب اسفندماه۹۹ بشماره ۱۳۷۰ به مبلغ ۱۶۵٫۴۰۸٫۴۶۱ ریال با توجه به قرارداد ۱۲۴ مورخ ۷/۱/۹۹ وصورتجلسه شماره ۶۷۷۶۴/۱۴۰۰ مورخ ۶/۲/۱۴۰۰ از محل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت محیط زیست و خدمات شهری۲ برنامه ۲۰۳ وپروژه “دفع پسماندهای شهری”(۱۲۰۲۰۷) دروجه سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستانهای رباط کریم و بهارستان اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها با پرداخت مبلغ ۱۶۵٫۴۰۸٫۴۶۱ ریال بابت صورتحساب اسفندماه ۹۹ دفن پسماندهای شهری  در پیرو قرارداد فیمابین بشماره ۱۲۴ مورخ ۷/۱/۹۹ و صورتجلسه شماره۶۷۷۶۴/۱۴۰۰ مورخ ۶/۲/۱۴۰۰ از محل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت محیط زیست و خدمات شهری۲ برنامه ۲۰۳ وپروژه “دفع پسماندهای شهری”(۱۲۰۲۰۷) دروجه سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستانهای رباط کریم و بهارستان  بادرنظرگرفتن صرفه وصلاح وبا رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۷۹۷۴/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۰ با توجه به درخواست سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستان رباط کریم و بهارستان با موضوع عقد قرارداد جهت پذیرش زباله در سایت رود شور ، پیشنهاد نموده   نسبت به عقد قرارداد سال ۱۴۰۰ با موضوع پذیرش زباله در سایت رود شور ازمحل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ وماموریت محیط زیست و خدمات شهری (۲) وبرنامه ۲۰۳ وپروژه جمع آوری و دفع پسماند های شهری از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ لغایت پایان سالجاری اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد عقد قرارداد سازمان مدیریت پسماند شهرداریهای شهرستان رباط کریم و بهارستان در سال ۱۴۰۰ با موضوع پذیرش زباله در سایت رود شور ازمحل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ وماموریت محیط زیست و خدمات شهری (۲) وبرنامه ۲۰۳ وپروژه جمع آوری و دفع پسماند های شهری  از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ لغایت پایان سالجاری بادرنظرگرفتن صرفه وصلاح و با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.  

۲۵/۲/۱۴۰۰/۲۰۹

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۸۲۲۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۰ به انضمام بند یک صورتجلسه شورای سازمان مدیریت حمل ونقل شهرداری نصیرشهر مورخ ۸/۲/۱۴۰۰ ، پیشنهادنموده نسبت به  افزایش کرایه های خطوط داخلی تاکسیرانی  نصیرشهربه میزان ۳۵ درصد و مطابق جدول ذیل نموده است.

 

ردیف مسیر مسافت به کیلومتر کرایه سال ۹۹ كرايه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ مصوب سال ۱۴۰۰  
۱ نصیرشهر       سه راه آدران ۶٫۵ کیلومتر ۲۲٫۵۰۰ ریال ۳۰٫۵۰۰ ریال ۳۰٫۰۰۰ ریال
۲ نصیرشهر –  رباط کریم ۹ کیلومتر ۲۷/۵۰۰ریال ۳۷/۵۰۰ریال ۳۷/۰۰۰ریال
۳ نصیرشهر       جاده ساوه ۲ کیلومتر ۱۵/۰۰۰ریال ۲۰/۵۰۰ریال ۲۰/۰۰۰ریال
۴ شهرک صنعتی -جاده ساوه ۳ کیلومتر ۱۵/۰۰۰ریال ۲۰/۵۰۰ریال ۲۰/۰۰۰ریال

 

مصوبه شورا = براساس  بند۲۷ ماده ۸۰ قانون وظایف واختیارات شوراهای اسلامی کشورو… با افزایش کرایه های خطوط تاکسیرانی مطابق جدول صدرالذکر جهت اجرا درسال۱۴۰۰ ، ضمن رعایت ضوابط و مقررات قانونی و راهنمایی ورانندگی موردموافقت و تصویب قرارگرفت و مقررگردید شهردار محترم پس از طی تشریفات قانونی وتایید فرمانداری محترم دراجرای ماده ۵۷ قانون شهرداریها نسبت به اعلام عمومی ارقام مندرجه جهت اجراء اقدام فرمایند.

۲۱۰-۲۶/۲/۱۴۰۰

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۷۴۸۶/۱۴۰۰ مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه تکمیل معابر پارک جنگلی را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت محیط زیست و خدمات شهری (۲) و برنامه ۲۰۱ و طرح “طرحی واحداث فضای سبز محلی “(۲۰۱۰۱) و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه تکمیل معابر پارک جنگلی با اعتباری تاسقف مبلغ  ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت محیط زیست و خدمات شهری (۲) و برنامه ۲۰۱ و طرح “طرحی واحداث فضای سبز محلی “(۲۰۱۰۱) و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۷۵۴۴/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه ساخت استادیوم پنج هزار نفری (فازاول) را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت فرهنگی اجتماعی (۶)برنامه ۶۰۶ و طرح”کمک به احداث اماکن ورزشی”(۶۰۶۰۳) وازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه ساخت استادیوم پنج هزار نفری (فازاول) را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت فرهنگی اجتماعی (۶)برنامه ۶۰۶ و طرح”کمک به احداث اماکن ورزشی”(۶۰۶۰۳) وازطریق برگزاری مناقصه عمومی ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۳- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۷۵۵۷/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه احداث پارک محله ای را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت محیط زیست و خدمات شهری (۲) و برنامه ۲۰۱ و طرح “طراحی و احداث فضای سبز محلی”(۲۰۱۰۱) و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه احداث پارک محله ای با اعتباری تاسقف مبلغ  ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت محیط زیست و خدمات شهری (۲) و برنامه ۲۰۱ و طرح “طراحی و احداث فضای سبز محلی”(۲۰۱۰۱) و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۴- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۷۵۴۱/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه زیرسازی وجدول گذاری معابر سطح شهر را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲) وطرح “نصب وترمیم ،سنگدال ،جداول و رفوژها”(۴۰۲۰۲) و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه زیرسازی وجدول گذاری معابر سطح شهر با اعتباری تاسقف مبلغ  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲) وطرح “نصب وترمیم ،سنگدال ،جداول و رفوژها”(۴۰۲۰۲) و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

۲۸/۲/۱۴۰۰-۲۱۱

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۷۵۴۷/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت جاده قرمز را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲) وطرح “زیرسازی وآسفالت معابر موجود”(۴۰۲۰۴) و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت جاده قرمز با اعتباری تاسقف مبلغ  ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲) وطرح “زیرسازی وآسفالت معابر موجود”(۴۰۲۰۴) و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۷۵۴۹/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲) وطرح “زیرسازی وآسفالت معابر موجود”(۴۰۲۰۴) و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر بااعتباری تاسقف مبلغ  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲) وطرح “زیرسازی وآسفالت معابر موجود”(۴۰۲۰۴) و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۳- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۷۵۴۶/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۱/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه تعریض خیابان امام رضا(ع) را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲) وطرح “طراحی و احداث و تعریض خیابان و بزرگراه “و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه تعریض خیابان امام رضا(ع) با اعتباری تاسقف مبلغ  ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲) وطرح “طراحی و احداث و تعریض خیابان و بزرگراه ” و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

صورتجلسات ومصوبات شورا در خرداد ماه ۱۴۰۰

شماره صورتجلسه ۲۱۲ مورخ ۲/۳/۱۴۰۰

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۸۴۷۷/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه هدایت آبهای سطحی به خارج از شهر درمحدوده انتهای خیابان امام خمینی(ره)-کاج ۱۰ و…  را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت محیط زیست و خدمات شهری (۲) و برنامه ۲۰۷ ازطریق برگزاری مناقصه عمومی   اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بندهای ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه هدایت آبهای سطحی به خارج از شهر درمحدوده انتهای خیابان امام خمینی(ره)-کاج ۱۰ و…  با اعتباری تاسقف مبلغ  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت محیط زیست و خدمات شهری (۲) و برنامه ۲۰۷ ازطریق برگزاری مناقصه عمومی  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۸۶۷۲/۱۴۰۰ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۰  مطابق نامه معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان رباط کریم بشماره ۱۴۷۰/۱/۲۹۲۹ مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۰ منضم به بند های۳ و۱۴ صورتجلسه مورخ ۲۹/۱۰/۹۹ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان رباط کریم ، پیشنهاد نموده  نسبت به تمدید قرارداد با کمپ ترک اعتیاد افتادگان به پا خواسته پیام رباط کریمجهت تامین هزینه مربوط به ساماندهی و پذیرش معتادان متجاهری که در محدوده نصیرشهر تردد و شناسایی شده باشند به تعداد ۲۰ نفر و به مدت سه ماه با هزینه ای به مبلغ ۶۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  ازمحل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت فرهنگی واجتماعی (۶)برنامه ۶۰۱ وخدمت “کمک به موسسات خصوصی ” بصورت ترک تشریفات مناقصه  اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۴ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد تمدید قرارداد با کمپ ترک اعتیاد افتادگان به پا خواسته پیام رباط کریم جهت تامین هزینه مربوط به ساماندهی و پذیرش معتادان متجاهری که در محدوده نصیرشهر تردد و شناسایی شده باشند به تعداد ۲۰ نفر و به مدت سه ماه با هزینه ای به مبلغ ۶۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  ازمحل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت فرهنگی واجتماعی (۶)برنامه ۶۰۱ وخدمت “کمک به موسسات خصوصی ” بصورت ترک تشریفات مناقصه ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۳- شهردار محترم طی لایحه شماره ۳۶۴۰۳/د/۱۴۰۰ مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۰  پیشنهاد نموده نسبت به اجرای توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای محمود غلامپور  مودی پرونده کلاسه ۴۵۲۰ واقع در نصیرشهر-کوچه شقایق ۲- بن بست میثاق ۱  ، در ارتباط با مقدار ۸۱/۳۱ (سی ویک متر و هشتادو یک سانتی متر) مترمربع ازسمت کوچه مازاد بر قولنامه مالک که به تنهایی قابلیت بهره برداری و تبدیل به احسن برای شهرداری ندارد ،و با عنایت به درخواست مودی مبنی بر خرید مساحت مذکور ، شهرداری  به استناد ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری و برابر نظریه هیات کارشناسی رسمی دادگستری بشماره ۳۷۷/ش-ن۴۰۰ مورخ ۶/۲/۱۴۰۰  که مجموعاً به مبلغ ۱٫۲۷۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال ارزیابی وتقویم قیمت گردیده است جهت الحاق به ملک نامبرده نسبت به واگذاری مساحت مازاد به ایشان اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی و مستند به ماده ۱۹ قانون نوسازی و عمران شهری با پیشنهاد اجرای توافقنامه فیمابین شهرداری و آقای محمود غلامپور  درارتباط با فروش و  واگذاری و الحاق مقدار ۸۱/۳۱ (سی ویک متر و هشتادو یک سانتی متر) مترمربع ازسمت کوچه مازاد بر قولنامه  نامبرده به ایشان با توجه به اینکه مقدار مساحت فوق الذکر به تنهایی قابلیت بهره برداری و تبدیل به احسن برای شهرداری ندارد لذا  برابر نظریه هیات کارشناسی رسمی دادگستری بشماره ۳۷۷/ش-ن۴۰۰ مورخ ۶/۲/۱۴۰۰  مجموعاً به مبلغ ”  ۱٫۲۷۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ریال ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۴- شهردار محترم طی لایحه شماره  ۶۸۸۵۶/۱۴۰۰ مورخ ۱/۳/۱۴۰۰  در پیرو تصمیمات متخذه در بندیک مصوبه شماره  ۱۳۳ مورخ ۱۶/۷/۹۸  پیشنهاد نموده نسبت به تمدید اجرای مجوز تکمیل ساختمان پلیس راهور  را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۱٫۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به جهت عدم اجرای مجوز در سال ۹۸ ،  ازمحل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت حمل ونقل وترافیک(۴)برنامه ۴۰۲ و پروژه ” اجرای کارهای امانی ” (۴۰۲۰۲۰۳) و  ازطریق برگزاری استعلام بهاء اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد تمدید اجرای مجوز تکمیل ساختمان پلیس راهور  با اعتباری تاسقف مبلغ  ۱٫۵۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به جهت عدم اجرای مجوز در سال ۹۸ ،  ازمحل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت حمل ونقل وترافیک(۴)برنامه ۴۰۲ و پروژه ” اجرای کارهای امانی ” (۴۰۲۰۲۰۳) و  ازطریق برگزاری استعلام بهاء  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

۵/۳/۱۴۰۰–۲۱۳

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره  ۳۶۱۲۰/د/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۰  در پیرو تصمیمات متخذه در بندیک مصوبه شماره  ۱۷۶ مورخ ۳/۷/۹۹پیشنهاد نموده نسبت به اجرای پروژه کفپوش بلوار امام خمینی (ره) و خیابان نهم دی  را با اعتباری بالغ بر مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به جهت عدم اجرای مجوز در سال ۹۹ ،  ازمحل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت حمل ونقل وترافیک(۴)برنامه ۴۰۲ وطرح “نصب وترمیم سنگدال،جداول ورفوژها”  و  ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه کفپوش بلوار امام خمینی (ره) و خیابان نهم دی   با اعتباری تاسقف  مبلغ  ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت حمل ونقل وترافیک(۴)برنامه ۴۰۲ وطرح “نصب وترمیم سنگدال،جداول ورفوژها”  و  ازطریق برگزاری مناقصه عمومی ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۶۸۸۹۴/۱۴۰۰ مورخ ۲/۳/۱۴۰۰ بنا به درخواست مدیر شرکت پیمانکاری پرلیت خشت   “مجری پروژه زیرسازی و آسفالت بلوار و خیابانهای منتهی به فرهنگسرا،مصلی،پارک بانوان و شهید فرمانی ” ، پیشنهاد نموده به جهت افزایش حجم قرارداد فیمابین بشماره ۵۷۱۴۲/۹۹ مورخ ۴/۶/۹۹  پروژه فوق الذکر براساس شرایط عمومی پیمان و درخواست پیمانکار ، نسبت به افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد مذکور از محل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ وماموریت  حمل ونقل و ترافیک وپروژه ۴۰۲۴۰۴   اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها باپیشنهاد افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد شرکت پیمانکاری پرلیت خشت   “مجری پروژه زیرسازی و آسفالت بلوار و خیابانهای منتهی به فرهنگسرا،مصلی،پارک بانوان و شهید فرمانی ” ، مطابق شرایط عمومی پیمان و از محل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ وماموریت  حمل ونقل و ترافیک وپروژه ۴۰۲۴۰۴   ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

۱۸/۳/۱۴۰۰–۲۱۴

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۹۲۲۱/۱۴۰۰  مورخ  ۹/۳/۱۴۰۰  برابر نامه شماره ۱۵۳۱/۱/۲۹۲۹ مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ منضم به صورتجلسه شورای حمل ونقل وترافیک  فرمانداری شهرستان رباط کریم ، پیشنهاد نموده نسبت به  تامین خودروهای مورد نیاز ستاد انتخابات شهرستان رباط کریم جهت حمل و نقل صندوق ها و عوامل اجرایی به تعداد ۵۰ دستگاه خودروی سواری و سه دستگاه اتوبوس یا میدل باس با هزینه ای به مبلغ ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل  بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶) برنامه ۶۰۱ و خدمت “کمک به بخش عمومی”  اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۴ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد تامین خودروهای مورد نیاز ستاد انتخابات شهرستان رباط کریم جهت حمل و نقل صندوق ها و عوامل اجرایی به تعداد ۵۰ دستگاه خودروی سواری و سه دستگاه اتوبوس یا میدل باس با هزینه ای به مبلغ ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل  بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶) برنامه ۶۰۱ و خدمت “کمک به بخش عمومی”  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۶۹۱۴۷/۱۴۰۰  مورخ  ۸/۳/۱۴۰۰  برابر نامه فرماندهی انتظامی شهرستان رباط کریم بشماره ۹۹/۱۴/۶۸/۱۴/۴۵۵۵ مورخ ۱۹/۶/۹۹ پیشنهاد نموده  نسبت به پرداخت مبلغ ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال بمنظور تامین اتوبوس جمع آوری اتباع خارجی به تعداد سه سرویس  از محل بودجه ۱۴۰۰  ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶) برنامه ۶۰۱ خدمت “کمک به بخش عمومی” دروجه آقای احمد قریشی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۴ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد پرداخت مبلغ ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال بمنظور تامین اتوبوس جمع آوری اتباع خارجی به تعداد سه سرویس  از محل بودجه ۱۴۰۰  ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶) برنامه ۶۰۱ خدمت “کمک به بخش عمومی” دروجه آقای احمد قریشی  ضمن رعایت مقررات قانونی موافقت و بتصویب رسید۰

بند۳- شهردار محترم طی لایحه شماره ۳۶۶۲۹/د/۱۴۰۰ مورخ ۵/۳/۱۴۰۰  منضم به نامه شماره ۶۷۷۷۷/۱۴۰۰  مورخ ۶/۲/۱۴۰۰مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر  ، پیشنهاد نموده  با عنایت به رضایتمندی شهروندان نصیرشهر از ارائه خدمات رسانی پیشخوان شهر نت نصب شده در  نصیرشهر ، بمنظور رفاه حال شهروندان محترم  نسبت به واگذاری زمین محل نصب پیشخوان شهر نت به بانک شهر بصورت استیجاری و با مبلغ اجاره بهای ماهیانه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال  تا پایان سال ۱۴۰۰ اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد واگذاری زمین محل نصب پیشخوان شهر نت به بانک شهر بصورت استیجاری و با مبلغ اجاره بهای ماهیانه ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال  تا پایان سال ۱۴۰۰  بمنظور تداوم ارائه خدمات رسانی و رفاه حال شهروندان محترم نصیرشهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح  با رعایت آئین نامه معاملاتی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

۲۱۵-۳۱/۳/۱۴۰۰

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره  ۶۸۸۴۸/۱۴۰۰ مورخ ۳۰/۲/۱۴۰۰  بیلان عملکرد وتفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری نصیرشهر را در چهار نسخه با سرفصل های  مشروحه زیر شامل:

الف)  مجموع مصارف فصول هزینه ای به مبلغ  ۳۶۱٫۷۷۱٫۹۴۵٫۷۹۹ ریال

ب) مجموع فصول تملک دارایی های سرمایه ای( عمرانی) به مبلغ  ۲۴۳٫۸۱۱٫۰۱۹٫۴۲۵  ریال

ج)  دیون(بدهی سنواتی) تملک دارایی مالی به مبلغ  ۳۷٫۲۳۶٫۱۴۸٫۷۳۷ ریال

      با مجموع عملکرد مالی به مبلغ    ۶۴۲٫۸۱۹٫۱۱۳٫۹۶۱  ریال

که بارعایت بخشنامه بودجه سال۹۹ شهرداریهای کل کشور و ماده ۲۵ آئین نامه مالی شهرداریها تنظیم و جهت  تصویب به شورا ارسال نموده است ، درجلسات کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی مورد بررسی قرارگرفته و سرانجام درصحن علنی شورای اسلامی بشرح زیر تصمیم گیری  گردید.

مصوبه شورا = به استناد بند ۱۲ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف واختیارات شوراهای اسلامی کشورو… باتوجه به  عملکرد مالی شهرداری اعم از درآمد و هزینه مندرج دربیلان و تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ ، درآمد محقق شده با محاسبات صورت گرفته  مبلغ ۲۱٫۲۳۳٫۱۵۴٫۴۹۲ ریال مازاد درآمد شهرداری درسال ۹۹ نسبت به هزینه ها بوده است ، به اتفاق مورد تصویب قرار گرفت و مقررشد پس از مهر و امضاء ریاست شورای اسلامی سه جلد آن جهت اعمال تبصره ذیل ماده ۶۷ قانون شهرداریها توسط شهرداری به فرمانداری محترم  بمنظور سیر مراحل قانونی واستحضار مراجع زیربط عیناً اعاده گردد.

صورتجلسات ومصوبات شورا در تیر ماه ۱۴۰۰

شماره صورتجلسه ۲۱۶ مورخ ۸/۴/۱۴۰۰

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره  ۷۰۱۹۴/۱۴۰۰ مورخ ۵/۴/۱۴۰۰  پیشنهاد نموده نسبت به اجرای پروژه احداث قبور ، زیرسازی ، جدولگذاری و کفپوش در قطعات جدید آرامستان امام صادق(ع) فاز دوم  را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  ازمحل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت محیط زیست و خدمات شهری (۲)برنامه  توسعه و نگهداری آرامستانها (۲۰۲)  وطرح “احداث و توسعه آرامستان(۲۰۲۰۱)”  و  ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه احداث قبور ، زیرسازی ، جدولگذاری و کفپوش در قطعات جدید آرامستان امام صادق(ع) فاز دوم  با اعتباری تاسقف مبلغ  ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  ازمحل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت محیط زیست و خدمات شهری (۲)برنامه  توسعه و نگهداری آرامستانها (۲۰۲)  وطرح “احداث و توسعه آرامستان(۲۰۲۰۱)”  و  ازطریق برگزاری مناقصه عمومی  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

۱۵/۴/۱۴۰۰-۲۱۷

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۳۷۱۶۷/د/۱۴۰۰ مورخ ۳۱/۳/۱۴۰۰  پیشنهاد نموده نسبت به اجرای توافقنامه ملکی فیمابین شهرداری و آقای  حسین صادقی (زیداله اجلالی) درارتباط با تعریض وعقب نشینی مقدار ۲۰۰ متر مربع  ملک ایشان دارای سند رسمی مشاعی پلاک ثبتی ۱۷۰/۱۵۲ به کلاسه پرونده ۱۲۲۳۸   واقع در نصیرشهر خیابان امام خمینی(ره) که کلاً در طرح بازگشایی خیابان امام خمینی(ره) قرار گرفته و برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری بشماره ۱۱۶۲/۱۴۰۰ مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ به مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تقویم قیمت گردیده و شهرداری در نظر دارد به استناد ماده واحد قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز دولت وشهرداری ها نسبت به تملك مساحت واقع در طرح اقدام و بهای آن را بصورت نقدی از محل اعتبارات وظیفه عمرانی ویا بصورت زمین معوض یا بصورت پروانه ساختمانی و یا گواهی عدم خلاف در محدوده قانونی شهر و یا تهاتر با مودیان شهرداری محاسبه و اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۱۷ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای توافقنامه ملکی فیمابین شهرداری و آقای حسین صادقی (زیداله اجلالی)  درارتباط با  واگذاری وتحویل مقدار ۲۰۰ متر مربع عرصه واقع درطرح  تعریض و بازگشایی خیابان امام خمینی(ره)  مطابق نظریه کارشناسی رسمی دادگستری بشماره  ۱۱۶۲/۱۴۰۰ مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۰ به مبلغ ۸٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ضمن انجام مراحل قانونی  وانتقال سند عرصه واقع در طرح  بنام شهرداری مورد موافقت قرارگرفت  و بتصویب رسید  ومقررشد شهرداری بهای مقدار عرصه واقع در طرح را  ازطریق پرداخت  نقدی از محل اعتبارات وظیفه عمرانی ویا بصورت زمین معوض یا صدور پروانه ساختمانی و یا گواهی عدم خلاف در محدوده قانونی شهر و یا تهاتر با مودیان شهرداری با لحاظ قراردادن موازین قانونی مرتبط و رعایت آئین نامه مالی شهرداریها  اقدام فرماید.

بند۲- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۷۰۳۰۵/۱۴۰۰ مورخ ۷/۴/۱۴۰۰  بنا به درخواست مدیر شرکت پیمانکاری آژنگ رهاب “مجری پروژه ترمیم و تعویض جداول معابر سطح شهر  ” ، پیشنهاد نموده به جهت افزایش حجم قرارداد فیمابین بشماره ۶۶۹۲۶/۹۹ مورخ ۲۸/۱۲/۹۹  پروژه ترمیم و تعویض جداول معابر سطح شهر  براساس شرایط عمومی پیمان و درخواست پیمانکار ، نسبت به افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد مذکور از محل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت حمل ونقل وترافیک(۴) برنامه ۴۰۲ و پروژه ترمیم جداول سطح شهر ۴۰۲۰۲۰۱  اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها باپیشنهاد افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد شماره ۶۶۹۲۶/۹۹ مورخ ۲۸/۱۲/۹۹   شرکت پیمانکاری آژنگ رهاب مجری پروژه ترمیم و تعویض جداول معابر سطح شهر مطابق شرایط عمومی پیمان و  از محل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت حمل ونقل و ترافیک(۴) برنامه ۴۰۲ و پروژه ترمیم جداول سطح شهر ۴۰۲۰۲۰۱   ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

صورتجلسات ومصوبات شورا در مرداد ماه ۱۴۰۰

شماره صورتجلسه ۲۱۸ مورخ ۵/۵/۱۴۰۰

بند۱- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۳۷۷۵۱/د/۱۴۰۰ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده در راستای خدمات رسانی هرچه بیشتر وبهتر و رفاه حال شهروندان محترم نصیرشهر نسبت به اجاره دو واحد ساختمانی جهت انجام امور شهرداری و خدمت به شهروندان مجموعاً تاسقف مبلغ  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بصورت ودیعه و مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بصورت اجاره ماهیانه از محل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت خدمات مدیریت ۵ و برنامه ۵۰۳ و خدمت “اجاره وکرایه” اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد شهرداری درخصوص اجاره دو واحد ساختمانی جهت انجام امور شهرداری و خدمت به شهروندان مجموعاً تاسقف مبلغ  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بصورت ودیعه و تاسقف مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بصورت اجاره ماهیانه هردو واحد ساختمانی  از محل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت خدمات مدیریت ۵ و برنامه ۵۰۳ و خدمت “اجاره وکرایه” پس از اخذ نظریه کارشناسی رسمی دادگستری درخصوص مورد اجاره بهاء و با رعایت صرفه وصلاح و آئین نامه مالی شهرداریها مورد موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۱۱۲۱/۱۴۰۰ مورخ ۴/۵/۱۴۰۰ و بنا به درخواست متصدی روزنامه عصر ایرانیان به جهت چاپ آگهی های مزایده عمومی و تجدید مزایده عمومی احداث و واگذاری چهار– واحدتجاری واقع در آرامستان امام صادق ع نصیرشهر ، پیشنهاد نموده نسبت به پرداخت مبلغ ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ ماموریت خدمات مدیریت (۵) و برنامه ۵۰۳ وخدمت چاپ و خرید نشریات و مطبوعات  دروجه متصدی روزنامه عصر ایرانیان  اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند۲۵ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد شهردار محترم در ارتباط با پرداخت مبلغ ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ ماموریت خدمات مدیریت (۵) و برنامه ۵۰۳ وخدمت چاپ و خرید نشریات و مطبوعات  دروجه متصدی روزنامه عصر ایرانیان  بابت چاپ آگهی های مزایده عمومی و تجدید مزایده عمومی احداث و واگذاری چهارصد واحدتجاری واقع در آرامستان امام صادق ع نصیرشهر  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها مورد موافقت و بتصویب رسید.

شروع دوره ششم شورای اسلامی

جلسات “یکم و دوم “تعیین هیات رئیسه شورا

۱۶/۵/۱۴۰۰-۳

بند۱- با عنایت به شروع دوره ششم شوراهای اسلامی شهر وروستا ودر اجرای بند ۱ ماده  ۸۰ قانون تشکیلات وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران در مورخ ۱۶/۵/۱۴۰۰  رأس  ساعت ۸٫۰۰ صبح  جلسه شورای اسلامی طبق  دعوتنامه شماره  ۷۹۴۳/۵  مورخ ۱۵/۵/۱۴۰۰ در محل سالن کنفرانس شورای اسلامی و به ریاست آقای ربعلی عبدی  رئیس شورای اسلامی  برگزار و  پیرامون انتخاب شهردار نصیرشهر بحث و تبادل نظر شد که  در نتیجه تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید.

مصوبه شورا = به استناد بند یک ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی کشورو انتخاب شهردارن مصوب ۱/۳/۷۵  اعضای شورا با بررسی سوابق و توانایی کاندیداهای مورد نظربرای شهرداری نصیرشهر،  سرانجام  اعضای شورای اسلامی با اکثریت مطلق آراء آقای فرشاد شهسواری را بعنوان شهردارنصیر شهر انتخاب و جهت سیر مراحل قانونی وصدور حکم مشارالیه به مراجع ذیصلاح  معرفی نمودند

۱۹/۵/۱۴۰۰-۴

بند۱- باعنایت به شروع فعالیت دوره ششم شوراهای اسلامی شهروروستا ،  دراجرای  آئین نامه داخلی شورای اسلامی  در ارتباط با تعیین اعضای کمیسیونهای داخلی شورا  رای گیری انجام گرفت که درنتیجه اعضای کمیسیونها انتخاب گردیدند و مقررشد رئیس شورا برابر مقررات نسبت به صدور حکم مربوطه اقدام نماید.

۲۴/۵/۱۴۰۰  -۵

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره  ۶۹۹۱۳/۱۴۰۰ مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰  در راستای اجرای آئین نامه اموررفاهی کارکنان و حمایت از پرسنل شهرداری و احکام مرتبط با بودجه و با عنایت به مفاد قانونی ماده ۴۴ آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و ضوابط حقوق و دستمزد  پیشنهاد نموده  ازمحل اعتبارات مربوطه  نسبت به پرداخت رفاهیات طبق لایحه تنظیمی زیر درسقف بودجه۱۴۰۰ اقدام نماید.

الف-شهرداری درنظردارد  به فرزندان پرسنل شهرداری که در طول سالتحصیلی موفق به کسب رتبه امتیاز ازقبیل : دبستان ، خیلی خوب-متوسطه اول ،حداقل معدل۱۸-متوسطه دوم حداقل معدی ۱۷ ودانشجویان حداقل معدل ۱۶ نسبت به پرداخت مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  ازمحل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ خدمت “کمک هزینه تحصیلی”(۱۶۰۲۰۹) اقدام نماید.

ب– شهرداری درنظردارد به پرسنل شهرداری با ارائه عقدنامه دائمی و قانونی و کپی شناسنامه زوجین که یکی از آنها همکاران مستخدم شهرداری باشد کمک هزینه ازدواج به مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ خدمت”کمک هزینه ازدواج”(۱۶۰۲۱۱) پرداخت نماید.

ج– شهرداری درنظردارد به پرسنل شهرداری که درسال ۱۴۰۰ دارای فرزند میگردند  مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ خدمت”حق عائله مندی ،اولاد”(۱۶۰۲۰۲) پرداخت نماید.

د– شهرداری درنظردارد به پرسنل شهرداری که بستگان درجه اول آنها (پدر،مادر،همسر ویا فرزندان) فوت نمایند با ارائه گواهی فوت  مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ خدمت” هزینه کارکنان فوت شده”(۱۶۰۲۱۰) پرداخت نماید.

هـ– شهرداری درنظردارد درمناسبت های ملی ومذهبی مختلف به جهت قدردانی از خانواده های معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران تاسقف مبلغ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بصورت کارت هدیه ازمحل  اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ خدمت”هدایا وپرداخت های تشویقی”(۱۵۰۳۰۴) پرداخت نماید.  درجلسه مطرح و بشرح زیر تصمیم گیری گردید.

مصوبه شورا = براساس تبصره های بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری و تبصره یک بند۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور و… باپیشنهاد پرداخت رفاهیات فوق الذکر در پنج بند  ازمحل اعتبارات تعیین شده  با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

صورتجلسات ومصوبات شورا در شهریور ماه ۱۴۰۰

۲/۶/۱۴۰۰-۶

بند۱- نامه شماره ۱۴۰۰۱۰۴۰۱۱مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۰ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز(ازجامعه حسابداران رسمی) منضم به سه جلد گزارش حسابرس مستقل درارتباط با درآمدها وهزینه ها وصورت مالی و تفریغ بودجه ،  مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال۱۳۹۹ شهرداری نصیرشهر که مستند به بند۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور درجلسات کمیسیونهای داخلی شورای اسلامی مورد بررسی قرارگرفته و سرانجام بمنظور اتخاذ تصمیم قانونی به جلسه علنی شورای اسلامی ارجاع  وپس از بحث ومذاکرات لازم تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید.

مصوبه شورا = براساس بند ۱۴  ماده ۸۰ قانون شوراها با عنایت به نظریه موسسه حسابرسی که  عملکرد مالی شهرداری منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ و اصلاحیه مربوطه  درخصوص برخی اشکالات موردی ، بطور کلی عملکرد شهرداری مطلوب ارزیابی گردیده است ، مورد تصویب قرار گرفت و  مقررگردید شهرداری نسخه ای از گزارش حسابرسی مزبور را جهت استحضار فرمانداری محترم وسایر مراجع ذیربط بمنظور بررسی مفاد گزارش ارائه و خلاصه گزارش توجیهی را به شورای اسلامی اعلام فرمایند.“پیوست یک نسخه که قبلاً ارسال شده است”

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۱۳۲۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۵/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده در راستای  رفاه حال پرسنل شهرداری و خانواده های ایشان نسبت به  برقراری بیمه تکمیلی درمان گروهی پرسنل شهرداری و خانواده های ایشان به مدت یکسال  و عقد قرارداد با یکی از شرکتهای معتبرو فعال بیمه باکسر ۳۰% ازحقوق کارکنان و پرداخت ۷۰ % مابقی از طرف شهرداری از محل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ ماموریت خدمات مدیریت (۵)برنامه تحول اداری ومدیریت عملکرد(۵۰۳)وخدمات رفاه اجتماعی  ازطریق ترک تشریفات مناقصه اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد برقراری بیمه تکمیلی درمان گروهی پرسنل شهرداری و خانواده های ایشان به مدت یکسال  و عقد قرارداد با یکی از شرکتهای معتبرو فعال بیمه باکسر ۳۰% ازحقوق کارکنان و پرداخت ۷۰ % مابقی از طرف شهرداری از محل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ ماموریت خدمات مدیریت (۵)برنامه تحول اداری ومدیریت عملکرد(۵۰۳)وخدمات رفاه اجتماعی  ضمن برگزاری مناقصه عمومی و تشریفات قانونی و رعایت آئین نامه مالی شهرداریها بتصویب رسید.   

بند۳-شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۱۵۹۳/۱۴۰۰ مورخ ۱۹/۵/۱۴۰۰  و بنا به درخواست متصدی چاپ و تبلیغات تات ، پیشنهاد نموده  نسبت به پرداخت مبلغ ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت چاپ بنر به متراژ۲۴۰ متردر سال ۱۳۹۹  ازمحل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ ماموریت خدمات مدیریت (۵) و خدمت چاپ بنرمراسمات ملی مذهبی”و دروجه آقای ابوالفضل کلینی نماینده چاپ وتبلیغات تات  اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند۲۵ ماده ۸۰ قانون شوراها با پرداخت مبلغ ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از بابت چاپ بنر به متراژ۲۴۰ متردر سال ۱۳۹۹  ازمحل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ ماموریت خدمات مدیریت (۵) و خدمت چاپ بنرمراسمات ملی مذهبی”و دروجه آقای ابوالفضل کلینی نماینده چاپ وتبلیغات تات  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها مورد موافقت و بتصویب رسید.

۳/۶/۱۴۰۰-۷

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۱۲۶۷/۱۴۰۰ مورخ ۹/۵/۱۴۰۰  مطابق نامه معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی ودبیر شورای تامین شهرستان رباط کریم بشماره ۵۲۵۱/م/۱/۱۳ مورخ ۲۲/۲/۱۴۰۰ ، پیشنهاد نموده نسبت به عقد قرارداد سه ماهه جهت غربالگری ،پایش بیماری کرونا و پذیرش در کمپ های طرف قرارداد برای تعداد ۱۰۰ نفر معتاد متجاهر نصیرشهری با هزینه ای به ازای هرنفر ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال مجموعاً به مبلغ ۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل بودجه  ۱۴۰۰ ماموریت فرهنگی واجتماعی (۶)برنامه ۶۰۱ وخدمت “کمک به موسسات خصوصی ”  اقدام نماید.ضمن اینکه مبلغ مذکور در اصلاح ومتمم بودجه پادارخواهدبود.

مصوبه شورا = براساس بند ۳۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد عقد قرارداد سه ماهه جهت غربالگری ،پایش بیماری کرونا و پذیرش در کمپ های طرف قرارداد برای تعداد ۱۰۰ نفر معتاد متجاهر صرفاً نصیرشهری با هزینه ای تاسقف مبلغ  ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال برای هرنفر مجموعاً به مبلغ ۱٫۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل بودجه  ۱۴۰۰ ماموریت فرهنگی واجتماعی (۶)برنامه ۶۰۱ وخدمت “کمک به موسسات خصوصی ” درصورت تامین و پایدار نمودن اعتبار ردیف مربوطه در اصلاح ومتمم بودجه سالجاری ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۱۷۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۳/۵/۱۴۰۰ و بنا به درخواست متصدی روزنامه خریدار  به جهت چاپ آگهی های  مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری به بخش خصوصی درسال ۹۹ در روزنامه خریدار ، پیشنهاد نموده نسبت به پرداخت مبلغ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ ماموریت خدمات مدیریت (۵) و برنامه ۵۰۳ وخدمت چاپ و خرید نشریات و مطبوعات  دروجه متصدی روزنامه خریدار اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۵ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد شهردار محترم در ارتباط با پرداخت مبلغ پنج میلیون تومان  ازمحل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ ماموریت خدمات مدیریت (۵) و برنامه ۵۰۳ وخدمت چاپ و خرید نشریات و مطبوعات  دروجه متصدی روزنامه خریدار بابت چاپ آگهی های  مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری به بخش خصوصی درسال ۹۹  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها مورد موافقت و بتصویب رسید.

۹/۶/۱۴۰۰—۸

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۳۸۳۶۱/د/۱۴۰۰  مورخ  ۲/۶/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده نسبت به  واگذاری تلویزیون شهری  به بخش خصوصی ازطریق برگزاری مزایده عمومی  و برابر  قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری به مدت یکسال اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها  با پیشنهاد واگذاری تلویزیون شهری  به بخش خصوصی ازطریق برگزاری مزایده عمومی  و برابر  قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری به مدت یکسال  ضمن درنظر گرفتن صرفه و صلاح  و با رعایت مقررات آئین نامه مالی  و معاملات شهرداری  موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۳۸۳۵۶/د/۱۴۰۰  مورخ  ۲/۶/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده نسبت به  واگذاری سینمای نصیرشهر  به بخش خصوصی ازطریق برگزاری مزایده عمومی  و برابر  قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری به مدت یکسال اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها  با پیشنهاد واگذاری سینمای نصیرشهر  به بخش خصوصی ازطریق برگزاری مزایده عمومی  و برابر  قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری به مدت یکسال  ضمن درنظر گرفتن صرفه و صلاح  و با رعایت مقررات آئین نامه مالی  و معاملات شهرداری  موافقت و بتصویب رسید.

۱۶/۶/۱۴۰۰-۹

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۲۲۲۱/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۶/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان ۳۰ متری امام رضا (ع) را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲) وطرح “زیرسازی وآسفالت معابر موجود” و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان ۳۰ متری امام رضا (ع) با اعتباری تا سقف مبلغ  ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲) وطرح “زیرسازی وآسفالت معابر موجود” و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۲۲۲۲/۱۴۰۰ مورخ  ۱۱/۶/۱۴۰۰  باعنایت به نامه واحد حقوقی شهرداری در ارتباط با انجام هزینه های دادرسی پیگیری پرونده ها در واحد حقوقی شهرداری در سال ۹۹ ، پیشنهاد نموده نسبت به پرداخت مبلغ ۷۱۱/۶۰۴/۷۶ ریال بابت هزینه های دادرسی و ثبتی حقوقی  ازمحل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت خدمات مدیریت (۵) برنامه (۵۰۳) و خدمت “هزینه های قضایی ثبتی و حقوقی” اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۱۷ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد پرداخت مبلغ ۷۱۱/۶۰۴/۷۶ ریال بابت هزینه های دادرسی و ثبتی حقوقی  ازمحل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت خدمات مدیریت (۵) برنامه (۵۰۳) و خدمت “هزینه های قضایی ثبتی و حقوقی” ، ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید

۲۳/۶/۱۴۰۰-۱۰

بند۱-شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۲۶۲۴/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه تکمیل زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت کمربندی نصیرشهر- وهن آباد محدوده بعداز پل راه آهن  را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۱۲٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲) بهبود عبور ومرور شهری وطرح زیرسازی وآسفالت معابر موجود”۴۰۲۰۴ ” و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه تکمیل زیرسازی ، جدولگذاری و آسفالت کمربندی نصیرشهر- وهن آباد محدوده بعداز پل راه آهن  صرفاً با هزینه ای تاسقف مبلغ  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲) بهبود عبور ومرور شهری وطرح زیرسازی وآسفالت معابر موجود”۴۰۲۰۴ ” و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲-شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۲۶۳۹/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۰ منضم به نامه معاونت خدمات شهری شهرداری  پیشنهاد نموده نسبت به فروش یک دستگاه خودروی مان بشماره انتظامی ۸۴۹ب۱۶ ایران ۷۸ ، و یک دستگاه موتورسیکلت  پیشروی آتش نشانی  شهرداری که هردو بلااستفاده و مستهلک میباشند را براساس قیمت پایه کارشناسی و ازطریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۱۴ قانون شوراهای اسلامی  با پیشنهاد شهرداری درارتباط با فروش یک دستگاه خودروی مان بشماره انتظامی ۸۴۹ب۱۶ ایران ۷۸ ، و یک دستگاه موتورسیکلت  پیشروی آتش نشانی  شهرداری که هردو بلااستفاده و مستهلک میباشند  براساس قیمت پایه کارشناسی و ازطریق برگزاری مزایده عمومی ضمن درنظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید. 

۳۰/۶/۱۴۰۰-۱۲-۱۱

بند۱-شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۱۹۰۴/۱۴۰۰  مورخ  ۲/۶/۱۴۰۰ منضم به سه نسخه از دفترچه شیوه نامه  سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری نصیرشهر در امور سرمایه گذاری شامل:  ۶ فصل ازقبیل ۱=اهداف و کلیات۲=محورهاوروش های سرمایه گذاری ومشارکت۳=ساختار و فرآینداجرایی۴=تامین مالی۵=تکالیف طرفین ۶=مقررات عمومی  که مجموعاً در ۲۶ماده ودر  ۳۲ صفحه تدوین گردیده است ، پیشنهاد نموده نسبت به تصویب شیونامه مذکور بمنظور مشارکت شهرداری در امور سرمایه گذاری شهرداریها  اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۹ ماده ۸۰ قانون شوراها  با پیشنهاد شهرداری در ارتباط با اخذ مجوز  مشارکت شهرداری نصیرشهردر امور سرمایه گذاری مطابق شیوه نامه پیوستی در  ۶ فصل شامل:  ۱=اهداف و کلیات۲=محورهاوروش های سرمایه گذاری ومشارکت۳=ساختار و فرآینداجرایی۴=تامین مالی۵=تکالیف طرفین ۶=مقررات عمومی  که مجموعاً در ۲۶ماده ودر  ۳۲ صفحه تدوین گردیده و صفحات مذکوربه امضاء شهردار و رئیس شورای اسلامی رسیده است  با رعایت مقررات قانونی مربوطه  و کسب مجوزهای لازم  ازشورای اسلامی در انعقاد هرگونه قرارداد و یا تفاهم نامه در امور سرمایه گذاری ، مورد موافقت و بتصویب رسید.

 

صورتجلسات ومصوبات شورا در مهـرماه ۱۴۰۰

۱۰/۷/۱۴۰۰-۱۳-۱۴

بند۱- نامه شماره ۴۰۰۰۵۳۱۰۵  مورخ ۳۱/۵/۱۴۰۰ موسسه حسابرسی آگاه گر تراز(ازجامعه حسابداران رسمی) منضم به دو جلد گزارش حسابرس مستقل درارتباط با صورت خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها وهزینه ها ، ترازآزمایشی وجداول مقایسه ای بودجه مصوب وعملکرد ،  مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال۱۳۹۹ شورای اسلامی نصیرشهر درجلسه مطرح  و پس از بحث ومذاکرات لازم تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید.

مصوبه شورا = براساس بند ۳۱  ماده ۸۰ قانون شوراها مقررگردید شورای اسلامی نسخه ای از گزارش حسابرسی مزبور را جهت استحضار فرمانداری محترم و سایر مراجع ذیربط بمنظور بررسی مفاد گزارش ارسال فرمایند. “پیوست یک جلد گزارش حسابرسی سال۹۹

بند۲- نامه مورخ ۲۸/۶/۱۴۰۰ خزانه داری شورای اسلامی منضم به یک  نسخه ازصورت تعادل و درآمد وهزینه (تفریغ بودجه ) سال ۱۳۹۹شوراي اسلامي  بدون تغییر در ارقام کلی بودجه  مجموعاً به مبلغ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال شامل :

الف) هزینه های حقوق ومزایای پرداختی مبلغ ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

ب) هزینه های پرسنلی و اداری مبلغ ۱٫۷۳۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

ج)سایر هزینه ها   ۳۸۸٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و در نهایت تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید.

مصوبه شورا = براساس بند ۳۱ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی و دراجرای ماده ۸ آئین نامه نحوه هزینه بودجه شوراهای اسلامی کشور، صورت تعادل و درآمد وهزینه (تفریغ بودجه ) سال ۱۳۹۹شوراي اسلامي  بدون تغییر در ارقام کلی بودجه  مجموعاً به مبلغ ۲٫۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال شامل :

 الف) هزینه های حقوق ومزایای پرداختی مبلغ ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال

ب) هزینه های پرسنلی و اداری مبلغ ۱٫۷۳۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

ج)سایر هزینه ها   ۳۸۸٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال

بتصویب اعضای شورای اسلامی رسید و مقررشد رئیس شورا نسخه ای از صورت بودجه و هزینه را به شورای شهرستان و استان و مراجع ذیربط ارسال نمایند .

۱۱/۷/۱۴۰۰-۱۵

بند۱- شهردار محترم طی نامه شماره  ۷۲۶۵۳/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۰ در راستای مفاد بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ و ماده ۲ دستورالعمل نحوه استفاده از موسسات حسابرسی در شهرداریها بشماره ۳۶۹۶۳ مورخ ۸/۳/۹۶ بمنظور تسریع در امور حسابرسی سال ۱۴۰۰  پیشنهاد نموده  جهت بررسی عملکرد مالی شهرداری در سال ۱۴۰۰  نسبت به معرفی حسابرس  اقدام گردد.

مصوبه شورا = دراجرای بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و … ، و با عنایت به درخواست موسسه حسابرسی آگاه گر تراز بشماره ۴۰۰۶۰۲۲۰۴  مورخ ۲۲/۶/۱۴۰۰  ؛ مصوب شد شهردار محترم ضمن انعقاد قرارداد لازم با موسسه حسابرسی” آگاه گر تراز ” (از جامعه حسابداران رسمی ) با هزینه ای تاسقف مبلغ  ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل اعتبارات مربوطه بابت حسابرسی سال ۱۴۰۰ عملکرد مالی شهرداری و سازمانهای وابسته شهرداری و همچنین عملکرد مالی شورای اسلامی نصیرشهر ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها اقدام و نسخه ای از قرار داد منعقده را به شورای اسلامی ارسال  فرمایند.

بند۲-  شهردار محترم طی لایحه شماره  ۷۳۲۰۴/۱۴۰۰ مورخ ۷/۷/۱۴۰۰ ، پیشنهاد نموده درایام هفته دفاع مقدس و اربعین حسینی و در راستای ادامه امر خداپسندانه کمک های مومنانه در ایام همه گیری کرونا در لبیک به فرمان  مقام معظم رهبری (مدظله العالی)  ، نسبت به تهیه و توزیع تا سقف تعداد ۲۰۰ بسته حمایتی بین خانواده های آسیب پذیر نصیرشهری با هزینه ای تاسقف مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت فرهنگی و اجتماعی(۶)و برنامه ۶۰۱ وخدمت “کمک به اشخاص حقیقی” اقدام  نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲  ماده ۸۰ قانون شوراها باپیشنهاد شهرداری مبنی بر کمک های خداپسندانه و مومنانه درایام هفته دفاع مقدس و اربعین حسینی وروزهای همه گیری کرونا و در لبیک به فرمان  مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ، با تهیه و توزیع تاسقف تعداد ۲۰۰ بسته حمایتی بین خانواده های آسیب پذیر نصیرشهری صرفاً جهت تهیه اقلام با هزینه ای تاسقف مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت فرهنگی و اجتماعی(۶)و برنامه ۶۰۱ وخدمت “کمک به اشخاص حقیقی” درصورت تامین اعتبار ردیف مربوطه و پایدار نمودن در اصلاح ومتمم بودجه سالجاری ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

 

 

۲۶/۷/۱۴۰۰-۱۶

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۳۳۳۲/۱۴۰۰ مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر  را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲)  وطرح لکه گیری ، ترمیم و نگهداری آسفالت وابنیه و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام و در اصلاح و متمم بودجه سالجاری پایدار نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه آسفالت معابر اصلی و فرعی سطح شهر  را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲)  وطرح لکه گیری ، ترمیم و نگهداری آسفالت وابنیه و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی درصورت تامین اعتبار ردیف مربوطه و پایدار نمودن در اصلاح ومتمم بودجه سالجاری ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۳۷۱۱/۱۴۰۰ مورخ ۲۱/۷/۱۴۰۰ به استناد ماده ۵ آئین نامه اجرایی شرایط تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷ درارتباط با  سکونت شهردار در حوزه استحفاظی ، درخواست نموده نسبت به افزایش مبلغ ودیعه مسکن جهت اجاره منزل مسکونی  بمنظور سکونت شهردارمحترم  آقای مهندس شهسواری درنصیرشهر تاسقف مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل اعتبارات مربوطه در وجه ایشان پرداخت نماید.

مصوبه شورا = براساس تبصره یک بند یک ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ و آئین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار ، با پیشنهاد افزایش مبلغ ودیعه مسکن اجاره محل سکونت آقای شهسواری شهردار محترم درنصیرشهر و با احتساب ودیعه مسکن پرداختی طی  مجوز شماره ۵۲۵۷/۵ مورخ ۳۰/۷/۹۸  (به میزان ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) ، با پرداخت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال جهت تکمیل ودیعه مسکن موردنیاز از محل اعتبارات مربوطه دروجه آقای شهسواری جهت سکونت ایشان در نصیرشهر ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۳- شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۳۷۳۵/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۷/۱۴۰۰ به استناد ماده ۶  آئین نامه  مالي شهرداريها پیشنهاد نموده نسبت به  معرفي آقاي یوسف عبدی ازپرسنل شهرداری  به عنوان نماينده بصير و مطلع شورای اسلامی  در كميسيون معاملات اقدام نماید.

مصوبه شورا = با پیشنهاد شهرداری مبنی بر معرفی آقای یوسف عبدی  از پرسنل شهرداری نصیرشهر بعنوان نماینده بصیر و مطلع شورای اسلامی درکمیسیون معاملات با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مورد موافقت قرارگرفت و تصویب شد .

بند۴- شهردار محترم طی لایحه شماره  ۷۳۷۳۷/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۷/۱۴۰۰  ،  با عنایت به کسب رتبه شایسته تقدیر  آقای محراب مرادی از کارکنان پیمانی شهرداری در اولین المپیاد علمی کارکنان شهرداریهای کشور شهردار محترم پیشنهاد نموده جهت  تقدیر و تشکر از نامبرده وهمچنین لحاظ نمودن نامه شماره ۵۸۵۴ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۰ رئیس محترم مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی و نامه شماره ۲۶۳۲/۴۲/د مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ مدیرکل محترم دفتر امورشهری و شوراهای استانداری تهران مبنی بر تقدیر از نامبرده ، براساس ماده ۳۰ آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور نسبت به  اعطاء یک الی دو گروه تشویقی به نامبرده اقدام  نماید.

مصوبه شورا = با پیشنهاد شهردار محترم مبنی بر  تقدیر و تشکر از آقای محراب مرادی به جهت کسب رتبه المپیاد علمی کارکنان شهرداریهای کشور طبق نامه شماره ۵۸۵۴ مورخ ۱۸/۲/۱۴۰۰ رئیس محترم مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری و روستایی و نامه شماره ۲۶۳۲/۴۲/د مورخ ۲۶/۲/۱۴۰۰ مدیرکل محترم دفتر امورشهری و شوراهای استانداری تهران مبنی بر تقدیر از نامبرده ، و براساس ماده ۳۰ آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور با  اعطاء ۲/دو گروه  تشویقی به نامبرده ضمن رعایت قوانین و مقررات استخدامی شهرداریهای کشور مورد موافقت قرارگرفت  و بتصویب رسید. (پیوست ۳  برگ) 

۲۷/۷/۱۴۰۰ -۱۷

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۳۹۸۷۸/د/۱۴۰۰ مورخ  ۲۷/۷/۱۴۰۰  باعنایت به دادنامه صادره از شعبه ۵ دادگاه حقوقی شهرستان رباط کریم  بشماره ۹۹۰۹۹۷۲۲۹۰۵۰۰۸۶۴ مورخ ۳۱/۶/۹۹ مبنی بر محکومیت شهرداری نصیرشهر به پرداخت مبلغ ۱۶٫۸۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال از بابت بهای ارزش روز زمین به مساحت ۱۲۰٫۱۰ مترمربع  به  آقای محمود حسنی  مالک قطعه زمینی واقع در نصیرشهر –بلوار امام خمینی (ره) –نبش ۱۶ متری (داخل باغ خسروی) و همچنین مبلغ ۵۶٫۴۶۴٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی ، شهرداری پیشنهاد نموده نسبت به فروش دوقطعه زمین از اراضی حاصل توافق با بنیاد شهید انقلاب اسلامی به شماره قطعات ۱۱۲۳ و ۱۱۲۴ از فرعی ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ از اصلی ۱۶۸ با کاربری تاسیسات شهری واقع در خیابان شهدای صنعت (جاده قرمز،کوچه ده متری احداثی) ازطریق مزایده عمومی و پرداخت آن به آقای محمود حسنی برابر دادنامه فوق الذکر اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بندهای ۱۴ و  ۱۷ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد فروش دوقطعه زمین از اراضی حاصل توافق با بنیاد شهید انقلاب اسلامی به شماره قطعات ۱۱۲۳ و ۱۱۲۴ از فرعی ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ از اصلی ۱۶۸ با کاربری تاسیسات شهری واقع در خیابان شهدای صنعت (جاده قرمز،کوچه ده متری احداثی) ازطریق مزایده عمومی و پرداخت آن به آقای محمود حسنی برابر دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۲۹۰۵۰۰۸۶۴ مورخ ۳۱/۶/۹۹ صادره از شعبه ۵ دادگاه حقوقی شهرستان رباط کریم در ارتباط با  بهای روز ملک نامبرده واقع در طرح تعریض بلوار امام خمینی (ره)- نبش ۱۶ متری (داخل باغ خسروی) نصیرشهر- و همچنین پرداخت هزینه دادرسی مربوطه ضمن درنظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها مورد موافقت قرارگرفت و بتصویب رسید .(پیوست مدارک….   برگ)

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۳۹۱۹/۱۴۰۰  مورخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  نسبت به پرداخت مبلغ ۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت خدمات مدیریت(۵) برنامه ۵۰۳و  خدمت “هزینه های کارشناسی ” بابت حق الزحمه انجام کارشناسی تعیین مرز شهرک صنعتی نصیرآباد و محدوده قانونی نصیرشهر دروجه کارشناسان رسمی دادگستری آقایان  مهندس سیدعلی کیائی و فرهاد عزیزی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۱۱ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی با پیشنهاد پرداخت مبلغ ۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از محل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت خدمات مدیریت(۵) برنامه ۵۰۳و  خدمت “هزینه های کارشناسی ” بابت حق الزحمه انجام کارشناسی تعیین مرز شهرک صنعتی نصیرآباد و محدوده قانونی نصیرشهر دروجه کارشناسان رسمی دادگستری آقایان  مهندس سیدعلی کیائی و فرهاد عزیزی ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

 

 

۰۵/۸/۱۴۰۰ -۱۸

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۴۰۹۹/۱۴۰۰ مورخ ۰۳/۸/۱۴۰۰ در راستای رفاه کارکنان و حمایت از پرسنل ، پیشنهاد نموده به فرزندان کلیه پرسنل شهرداری با ارائه عقد نامه دائمی و قانونی و کپی شناسنامه زوجین که یکی از آنها فرزندهمکاران مستخدم شهرداری باشند  مبلغ  ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت مدیریت خدمات  (۵) برنامه (۵۰۳)  وخدمت “کمک هزینه ازدواج” پرداخت  نماید.

مصوبه شورا = براساس تبصره های بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری و تبصره یک بند۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور و… باپیشنهاد پرداخت رفاهیات فوق الذکربه میزان ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت مدیریت خدمات  (۵) برنامه (۵۰۳)  وخدمت “کمک هزینه ازدواج”  به فرزندان کلیه پرسنل شهرداری با ارائه عقد نامه دائمی و قانونی و کپی شناسنامه زوجین که یکی از آنها فرزندهمکاران مستخدم شهرداری باشند  با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

۱۸/۸/۱۴۰۰  – ۱۹

بند۱- شهردارمحترم طی لایحه شماره ۷۴۳۸۵/۱۴۰۰ مورخ ۱۰/۸/۱۴۰۰  بنا به درخواست مدیر شرکت پیمانکاری فرازان دژ پرهام “مجری پروژه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر ” ، پیشنهاد نموده به جهت افزایش حجم قرارداد فیمابین بشماره ۶۶۷۸۲/۹۹ مورخ ۲۵/۱۲/۹۹ پروژه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر شامل  معابر حاشیه های خیابانهای نهم دی، امام حسین ع ، شهید چمران ، شهید مطهری و فرهنگسرای بهشت  براساس شرایط عمومی پیمان و درخواست پیمانکار ، نسبت به افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد مذکور از محل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت حمل ونقل وترافیک(۴) برنامه ۴۰۲ “بهبود عبور ومرور شهری و پروژه زیرسازی وآسفالت معابر موجود”  اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها باپیشنهاد افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد شماره ۶۶۷۸۲/۹۹ مورخ ۲۵/۱۲/۹۹   شرکت پیمانکاری فرازان دژ پرهام مجری پروژه زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر شامل  معابر حاشیه های خیابانهای نهم دی، امام حسین ع ، شهید چمران ، شهید مطهری و فرهنگسرای بهشت  براساس شرایط عمومی پیمان و درخواست پیمانکار ، نسبت به افزایش بیست و پنج درصد میزان قرارداد مذکور از محل بودجه ۱۴۰۰ ماموریت حمل ونقل وترافیک(۴) برنامه ۴۰۲ “بهبود عبور ومرور شهری و پروژه زیرسازی وآسفالت معابر موجود”  ضمن رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان و شرایط عمومی و آئین نامه مالی شهرداریها را رعایت فرمایند.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۴۶۵۵/۱۴۰۰ مورخ ۱۶/۸/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه دیوارکشی و تکمیل نقایص سالن های ورزشی شهید سلیمانی را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶)برنامه ۶۰۳ و طرح”حمایت ازطرح های حوزه سلامت اجتماعی ” وازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه دیوارکشی و تکمیل نقایص سالن های ورزشی شهید سلیمانی با اعتباری تاسقف مبلغ  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶)برنامه ۶۰۳ و طرح”حمایت ازطرح های حوزه سلامت اجتماعی ” وازطریق برگزاری مناقصه عمومی  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۳- شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۳۱۰۳/۱۴۰۰ مورخ ۴/۷/۱۴۰۰ بنا به درخواست شرکت شبکه گستر شهریار مبنی بر مطالبات شرکت مذکور  ، پیشنهاد نموده نسبت به پرداخت مبلغ ۱٫۶۴۸٫۰۸۰٫۰۰۰ ریال بابت مطالبات شرکت شبکه گستر شهریار موضوع قرارداد ۴۷۲۶۲/۹۸ مورخ ۸/۱۱/۹۸  پایش تصویری را  از محل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ وماموریت خدمات مدیریت (۵) وبرنامه ۵۰۱ وپروژه “پایش تصویری ۵۰۱۰۱۰۱ ” دروجه شرکت شبکه گستر شهریار اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد پرداخت مبلغ ۱٫۶۴۸٫۰۸۰٫۰۰۰ ریال بابت مطالبات شرکت شبکه گستر شهریار موضوع قرارداد ۴۷۲۶۲/۹۸ مورخ ۸/۱۱/۹۸  پایش تصویری از محل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ وماموریت خدمات مدیریت (۵) وبرنامه ۵۰۱ وپروژه “پایش تصویری ۵۰۱۰۱۰۱ ” دروجه شرکت شبکه گستر شهریار با  رعایت آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

۲۲/۸/۱۴۰۰   – ۲۰

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۴۸۳۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۹/۸/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه احداث دارالقرآن در فاز اول را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶)و برنامه ۶۰۶ و طرح” احداث وتجهیز مجتمع های فرهنگی وهنری” وازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه احداث دارالقرآن درفاز اول  با اعتباری تاسقف مبلغ  ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت فرهنگی و اجتماعی (۶)و برنامه ۶۰۶ و طرح” احداث وتجهیز مجتمع های فرهنگی وهنری” وازطریق برگزاری مناقصه عمومی  ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

۲۵/۸/۱۴۰۰  –  ۲۱

بند۱- شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۴۸۹۰/۱۴۰۰ مورخ ۲۲/۸/۱۴۰۰ پیشنهاد نموده  نسبت به اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت فازاول کوچه های میلاد ۱۶  الی ۲۶  را با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲)  وطرح زیرسازی و آسفالت معابر موجود و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۲۳ ماده ۸۰ قانون شوراها با پیشنهاد اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت فازاول کوچه های میلاد ۱۶  الی ۲۶  با اعتباری بالغ بر مبلغ  ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ازمحل بودجه ۱۴۰۰ و ماموریت حمل ونقل وترافیک (۴) برنامه (۴۰۲)  وطرح زیرسازی و آسفالت معابر موجود و ازطریق برگزاری مناقصه عمومی ضمن رعایت آئین نامه مالی شهرداریها موافقت و بتصویب رسید.

بند۲- شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۳۹۴۲/۱۴۰۰ مورخ ۲۷/۷/۱۴۰۰ بنا به درخواست واحد موتوری شهرداری ، پیشنهاد نموده نسبت به خریداری یکدستگاه خودروی دوکابین کارا  جهت استفاده در واحد کنترل و نظارت شهرداری  با هزینه ای تا سقف مبلغ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  از محل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ ماموریت خدمات مدیریت (۵)و پروژه “خرید لوازم و تجهیزات اداری و شهری” بصورت ترک تشریفات مناقصه با برآورد قیمت پایه کارشناسی و یا ازطریق نمایندگیهای مجاز اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند ۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی با پیشنهادشهرداری مبنی بر خریداری یکدستگاه خودروی مزدا دوکابین کارا جهت استفاده در واحد کنترل و نظارت شهرداری با هزینه ای تاسقف مبلغ ۲٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  از محل اعتبارات بودجه ۱۴۰۰ ماموریت خدمات مدیریت (۵)و پروژه “خرید لوازم و تجهیزات اداری و شهری” صرفاً ازطریق برگزاری مناقصه عمومی با برآورد قیمت پایه کارشناسی ضمن درنظر گرفتن صرفه و صلاح و رعایت مقررات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها مورد موافقت قرارگرفت و بتصویب رسید .

بند۳- شهردار محترم طی لایحه شماره ۷۴۷۹۷/۱۴۰۰ مورخ ۱۸/۸/۱۴۰۰  پیشنهاد نموده نسبت به واگذاری بازار روز هفتگی نصيرشهر(سه شنبه بازار) به بخش خصوصی و پیمانکار واجد الشرايط و انعقاد قرارداد بصورت اجاره برپایه قیمت کارشناسی رسمی دادگستری بشماره ۱۱۳-۴۰۰ مورخ ۱۲/۸/۱۴۰۰ ماهیانه به مبلغ ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای مدت یکسال از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نماید.

مصوبه شورا = براساس بند۱۴ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی با پیشنهاد واگذاری بازار روز نصیرشهر(سه شنبه بازار) به بخش خصوصی و انعقاد قرارداد بصورت اجاره برپایه قیمت کارشناس رسمی دادگستری بشماره ۱۱۳-۴۰۰ مورخ ۱۲/۸/۱۴۰۰ ماهیانه به مبلغ ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  برای مدت یکسال از طريق برگزاری مزايده عمومی  ضمن رعایت آئین نامه مالی ومعاملات شهرداریها و مشروط به رعایت پروتکل های بهداشتی و  مسائل ایمنی و بهداشتی موردعرضه مشتریان مورد موافقت و بتصویب رسید.