معرفی مسئول حراست شهرداری نصیر شهر :

 اطلاعات شخصی :

 نام :

 

 نام خانوادگی :

 قاسم زاده

 سال تولد :

 مقطع تحصیلی :

 

 رشته تحصیلی :

 شرح سوابق :