معرفی عضو شورای اسلامی نصیر شهر :

 اطلاعات شخصی :

 نام :

 ربعلی

خطا در هنگام نمایش عکس

 نام خانوادگی :

 عبدی

 سال تولد :

 مقطع تحصیلی :

 رشته تحصیلی :

شرح سوابق :

  1. عضو شورای اسلامی نصیر شهر در دوره دوم
  2. عضو شورای اسلامی نصیر شهر در دوره سوم
  3. ریاست شورای اسلامی نصیر شهر در دوره سوم