ردیف

معرفی اعضای شورای اسلامی نصیر شهر ۹۲_۸۶

۱

ربعلی عبدی  

۲

علی شعبانی

۳

رسول ایماشی

۴

عادل قاسمی

۵

علیرضا حسنی