ردیف معرفی اعضای شورای اسلامی نصیر شهر  ۸۶_۸۲
۱ علی شعبانی
۲ ربعلی عبدی
۳ رسول ایماشی
۴ رزاق عبدی
۵ علی دهقان