ردیف معرفی اعضای شورای اسلامی نصیر شهر ۸۲_۷۸
۱ علی شعبانی
۲ رزاق عبدی
۳ علی دهقان
۴ محمود حسنی
۵ ذکریا حسنلو