مدارک ذیل توسط مالک تهیه شود :

 1.  فتوكپي شناسنامه و کارت ملی ذينفع (مالك يا مالكين) يا فتوكپي وكالت نامه
 2. ارائه مدارك مالكيت
 3.  ارائه و تكميل درخواست تغيير كاربري زمين
 4. ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 5.  تعيين زمان جهت بازديد توسط مامور بازدید
 6.  بازديد كارشناس شهرداري از محل وتنظيم گزارش وضع موجود
 7. اعلام نظر واحد طرح تفصیلی
 8.  تعيين كاربري ، حدودتعريض براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي

اگر ذينفع مجازبه تغييركاربري :

 1. الف) نباشد : دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.
 2. ب) باشد: اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري
 3. ب)۱: تنظیم توافق نامه با امضای شهردار و مالک
 4. ب)۲: تهيه كروكي محل با مقياس ۵۰۰/۱
 5. ب)۳: تهيه استعلام از ادارت مربوطه باتوجه به نوع كاربري ملك
 6. تبصره : ضمناَ َ حسب ماده ۶ آئين نامه اجرايي قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن ضروري است كه در هنگام نقل و انتقال اقرارنامه كتبي توسط منتقل اليه داير بر اطلاع از كاربري غيرمسكوني زمين و عدم امكان ساخت و ساز و يا تغيير كاربري تنظيم و تسليم مي گردد.
 7. ب)۴: ارائه عوارضات متعلقه به مالک
 8. ب)۵: چنانچه مالك متقاضي تغيير كاربري باشد اينكار صرفاً از طريق كميسيونهاي مربوطه استان صورت مي گيرد.

طرح در كميسيون ماده ۵ استان :

 1.  تقاضا ها منضم به كروكي موقعيت ملك و استعلام مربوطه باتوجه به نوع كاربري و نامه شهرداري به كميته كار ماده ۵ استان ارسال و پس از طرح در كميته موضوع به كميسيون ماده ۵ استان ارجاع مي گردد.
 2. كميسيون پس از رأي گيري نتيجه را طي صورتجلسه اي به شهرداري ارسال مي كند
 3.  قابل تغيير كاربري نباشد : مراتب كتباً به مالك اعلام مي گردد.
 4.  قابل تغيير كاربري باشد : يك نسخه از صورتجلسه در پرونده ملك ضبط مي گردد.