مدارک ذیل توسط مالک تهیه شود :

 1. تكميل فرم درخواست صدور پروانه ساختمان
 2. ارائه مدارك مالكيت
 3. فتوكپي شناسنامه ذينفع (مالك يا مالكين) يا فتوكپي وكالت نامه
 4. ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد.
 5. تهیه پوشه
 6. ارائه درخواست به شهردار جهت اخذ دستور
 7. ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 8. تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني
 9. بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل
 10. بازديدكارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود
 11. تعيين كاربري ، تراكم تعداد طبقات و حدودتعريض و… براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي

 

اگر ذينفع مجازبه تهيه نقشه هاي معماري و محاسباتي :

 1. الف) نباشد : دلايل مربوط كتباً به ذينفع اعلام ميگردد.
 2. ب) باشد :
 3. ب) ۱ : نياز به تغيير كاربري و… نداشته باشد طبق ضوابط به رديف ۴ مراجعه كند.
 4. ب) ۲ : اگرمالك تقاضاي تغيير كاربري و افزايش تراكم را داد.
 5. تنظيم توافقنامه با امضاء شهردار، مالك و پس از صدور مصوبه شورا مبني برموافقت باتوجه به كاربري ملك از ادارات مختلف استعلام
 6. اخذ و به كميسيونهاي مربوطه ارجاع و بعداز موافقت ازطريق كميسيونها به روند خود ادامه داده.
 7.  معرفي به دفاتراسناد رسمي مبني بر تعهد مالك جهت پاسخگو بودن به مدعين ملك موصوف و كارفرما درانجام عمليات ساختماني.