مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود :

 1. ارائه معرفي نامه از ادارات ، سازمانها يا هر ارگان استعلام کننده دیگر به شهردار جهت اخذ دستور
 2.  ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 3. فتوكپي شناسنامه و کارت ملی ذينفع (مالك) يا فتوكپي وكالت نامه
 4. ارائه فیش پرداخت شده عوارض نوسازی در صورتی که نوسازی شده باشد
 5. تعيين زمان جهت بازديد توسط مامور بازدید
 6. بازديد كارشناس شهرداري از محل و تنظیم گزارش وضع موجود
 7.  تعيين كاربري ، وضعيت و حدودتعريض و… براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي توسط واحد طرح تفصیلی
 8. اخذ فرم تسویه حساب ( مالک جهت امضاء فرم تسویه حساب به دوایر مختلف شهرداری «مالی اداری –اصناف-خدمات شهری-فضای سبز-آتش نشانی و … » مراجعه و همچنین نسبت به ارائه فیش عوارض متعلقه اقدام می نماید.
 9.  صدور نامه استعلام
 10. تایپ نامه استعلام
 11. اخذ امضاء شهردار
 12.  ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه
 13.  تحويل به متقاضي